Nieuw an­ti­do­ping­sys­teem Rus­land

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin heeft don­der­dag in zijn jaar­lijk­se toe­spraak aan het Rus­si­sche volk de in­voe­ring van een mo­dern an­ti­do­ping­sys­teem aan­ge­kon­digd.

Daar­mee re­a­geer­de Poe­tin op de ve­le do­pingstraf­fen, die spor­ters uit zijn land het af­ge­lo­pen jaar kre­gen. “Het pro­gram­ma zal ko­mend jaar in wer­king tre­den’’, zei de pre­si­dent in het Krem­lin. Hij ont­ken­de op­nieuw dat er in Rus­land spra­ke is ge­weest van een door de staat on­der­steund do­ping­pro­gram­ma. We­rel­dan­ti­do­ping­bu­reau WA­DA be­schul­digt de Rus­si­sche re­ge­ring spor­ters bij het ge­bruik van ver­bo­den mid­de­len te heb­ben on­der­steund. Een groot aan­tal at­le­ten werd daar­door deel­na­me aan de Spe­len van Rio 2016 ont­zegd. Poe­tin sprak de­mon­stra­tief van een ‘zo­ge­noemd do­ping­schan­daal’. Hij ziet in de be­schul­di­gin­gen een las­ter­cam­pag­ne te­gen Rus­land.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.