Con­cer­ten Ka­nye West op de lan­ge baan

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­nye West wil geen ver­plich­tin­gen aan­gaan voor het nieu­we jaar. Het is daar­om niet be­kend wan­neer hij te­rug­keert op het po­di­um om zijn Saint Pa­blo Tour voort te zet­ten. Vol­gens bron­nen van TMZ is zijn ge­zond­heids­toe­stand ui­terst fra­giel. De rap­per mag dan thuis zijn, hij heeft nog wel me­di­sche en psy­cho­lo­gi­sche zorg no­dig. Er is dan ook geen tijds­pad naar of streef­da­tum voor zijn vol­le­di­ge her­stel. De tour­nee, die in het te­ken stond van zijn nieu­we al­bum The Li­fe of Pa­blo, be­gon in au­gus­tus. Ka­nye had nog ruim twin­tig con­cer­ten voor de boeg toen hij be­gin vo­ri­ge week in het zie­ken­huis werd op­ge­no­men. Vol­gens ge­ruch­ten kampt de man van Kim Kar­das­hi­an met flin­ke psy­chi­sche pro­ble­men.

(De Te­le­graaf/foto: lai­ney gos­sip.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.