Zon­der maat­re­ge­len blijft hiv gro­te be­drei­ging voor tie­ners

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Als er geen maat­re­ge­len wor­den ge­no­men zal het aan­tal jon­ge­ren dat jaar­lijks ge­ïn­fec­teerd wordt met hiv we­reld­wijd stij­gen van de hui­di­ge 250.000 naar 400.000 in 2030. Dat staat te le­zen in een rap­port dat Uni­cef gis­te­ren heeft ge­pu­bli­ceerd. De or­ga­ni­sa­tie stelt een aan­tal maat­re­ge­len voor om de ziek­te te­rug te drin­gen.

Aids blijft een van de groot­ste doods­oor­za­ken on­der tie­ners, zo staat te le­zen in ‘For Eve­ry Child: End AIDS’. In 2015 al­leen al over­le­den 41.000 tie­ners aan de ziek­te. Aids is met na­me do­de­lijk voor jon­ge­ren, om­dat ze min­der trouw hun me­di­cij­nen slik­ken dan an­de­re leef­tijds­ca­te­go­rie­ën. Ze le­ven on­re­gel­ma­ti­ger en zijn sek­su­eel ac­tief. Om de­ze groep ef­fec­tie­ver te be­han­de­len en er­voor te zor­gen dat ze het vi­rus niet over­dra­gen, is een mix van bi­o­me­di­sche, so­ci­a­le en eco­no­mi­sche in­ter­ven­ties no­dig.

Uni­cef somt in het rap­port maat­re­ge­len op om de trend te ke­ren: stel de kwets­baar­heid van tie­ners in pre­ven­tie cen­traal, roep sek­su­eel ge­weld te­gen meis­jes een halt toe en maak me­di­sche zorg voor tie­ners met hiv toe­gan­ke­lij­ker. We­reld­wijd le­ven er bij­na twee mil­joen tie­ners met hiv. Nog al­tijd loopt el­ke twee mi­nu­ten een tie­ner, meest­al een meis­je, een hiv-in­fec­tie op. “De we­reld heeft veel voor­uit­gang ge­boekt in de strijd te­gen aids, maar het ge­vecht is nog lang niet voor­bij, voor­al niet voor kin­de­ren en tie­ners”, al­dus Uni­cef-di­rec­teur Antho­ny La­ke. Suc­ces is er ook te mel­den: het aan­tal ba­by’s met hiv is sterk te­rug­ge­dron­gen door­dat zwan­ge­re vrou­wen op het vi­rus wor­den ge­test. (de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.