Bel­gisch OM wil ver­oor­deel­de lei­der kun­nen uit­zet­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Ju­si­ti­tie in Bel­gië is een pro­ce­du­re be­gon­nen om de ver­oor­deel­de lei­der van Sha­ria4Bel­gi­um Fou­ad Belka­cem (34) zijn Bel­gi­sche na­ti­o­na­li­teit af te pak­ken. Als de rech­ter in Ant­wer­pen daar­mee ak­koord gaat, kan hij in de toe­komst even­tu­eel wor­den uit­ge­zet naar Ma­rok­ko. Mo­men­teel zit hij een cel­straf van twaalf jaar uit voor het lei­den van een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie die on­der meer jon­ge­ren ron­sel­de voor de oor­log in Sy­rië. “Wat heeft hij ons land op­ge­le­verd? En­kel een le­vens­groot ri­si­co om on­ze maat­schap­pij in de af­grond te stor­ten”, ci­teer­de de Ga­zet van Ant­wer­pen gis­te­ren de aan­kla­gers. Belka­cem ver­zet zich te­gen het in­ne­men van zijn Bel­gi­sche pas­poort. Sha­ria4Bel­gi­um had een is­la­mi­ti­sche staat in Bel­gië als ide­aal. Om dat doel te be­rei­ken, moest eerst de de­mo­cra­tie met ge­weld wor­den om­ver­ge­wor­pen. De or­ga­ni­sa­tie is op­ge­doekt. Be­gin dit jaar be­krach­tig­de het hof in Ant­wer­pen nog de straf voor Belka­cem. In to­taal zijn 45 men­sen ver­oor­deeld voor hun be­trok­ken­heid bij Sha­ria4Bel­gi­um. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.