Voor­bij­gan­ger neemt em­mer vol goud uit geld­wa­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ge­le­gen­heid maakt de dief. Dat ge­zeg­de is weer eens be­we­zen in New York. Op vi­deo­beel­den van een be­wa­kings­ca­me­ra, die on­li­ne wer­den ge­zet door de lo­ka­le zen­der NBC 4, is te zien hoe een toe­val­li­ge voor­bij­gan­ger op klaar­lich­te dag een con­tai­ner uit een ge­pant­ser­de vracht­wa­gen haalt. Naar la­ter be­kend werd, zat daar voor on­ge­veer an­der­half mil­joen eu­ro aan goud in. De ge­le­gen­heids­dief maak­te ge­bruik van een kort mo­ment van on­op­let­tend­heid van de twee be­wa­kers van het waar­de­trans­port. Ter­wijl de een op West 48 Street, in de New York­se ‘Ju­we­len­buurt’, een vracht­je op­haal­de, liep de an­der om de au­to heen om op de voor­bank plaats te ne­men. De da­der had aan 20 se­con­den ge­noeg om via de open­staan­de laad­klep zijn slag te slaan. Be­wa­kings­ca­me­ra’s in de wijk toon­den aan hoe zwaar de buit was. De man moest zijn vracht­je re­gel­ma­tig even neer­zet­ten om op adem te ko­men. “Hij zag zijn kans schoon, greep de em­mer en kui­er­de weg”, re­a­geer­de de re­cher­cheur die het po­li­tie on­der­zoek leidt. Hij denkt dat de nog on­be­ken­de man geen idee moet heb­ben ge­had van de in­houd. De po­li­tie hoopt door de ver­sprei­ding van de ca­me­ra­beel­den ach­ter de iden­ti­teit van de dief te ko­men, al­dus NBC. (Ad/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.