Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1993

2002

- Drugs­ba­ron Pa­blo Es­co­bar wordt dood­ge­scho­ten in Medellín (Co­lom­bia).

- Uit het Mu­se­on in Den Haag wor­den dia­man­ten en ju­we­len ge­sto­len. De­ze heb­ben sa­men een waar­de van en­ke­le mil­joe­nen eu­ro’s.

- Frank­rijk en Span­je be­rei­ken een over­een­komst over het ver­loop van hun ge­za­men­lij­ke grens.

- Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk draagt po­li­tie­ke macht in Noord-Ier­land over aan het Noord-Ier­se par­le­ment.

- De Ford Mo­tor Com­pa­ny pre­sen­teert de Ford Mo­del A.

- In het Brit­se we­ten­schaps­blad Na­tu­re wordt een rap­port van 22 on­der­zoe­kers ge­pu­bli­ceerd die het men­se­lij­ke chro­mo­soom 22 heb­ben kun­nen ont­cij­fe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.