Wel­zijn: “Ver­keers­vei­lig­heid­maand af­ge­slo­ten met elf do­den”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – “Het is zeer droe­vig en treu­rig dat wij in de af­ge­lo­pen der­tig da­gen zo­veel on­ge­luk­ken in het ver­keer heb­ben ge­had”, zei ad in­te­rim mi­nis­ter Fer­di­nand Wel­zijn van Jus­ti­tie en Po­li­tie gis­te­ren bij de af­slui­ting van de ver­keers­vei­lig­heid­maand. Er zijn elf ver­keers­do­den in de ver­keers­vei­lig­heid­maand ge­re­gi­streerd. “Ei­gen­lijk is het een on­vei­li­ge maand ge­wor­den voor ons al­le­maal”, zei de be­winds­man.

De mi­nis­ter vroeg zich af aan wie het ligt dat het ver­keer on­vei­lig is ge­maakt. “Ligt het aan de po­li­tie, de mi­nis­ter of de dis­tricts­com­mis­sa­ris? Waar­aan ligt het dat in de ver­keers­vei­lig­heid­maand de on­ge­luk­ken wa­ren? Wat kun­nen wij hier­op als ant­woord ge­ven?” Hij zei dat het aan ons ge­drag ligt, na­me­lijk het ge­drag van een­ie­der die deel­neemt aan het ver­keer.

“Wij pra­ten, zeg­gen en be­lo­ven veel, maar wat doen wij ui­t­ein­de­lijk. Wij moe­ten de ver­keers­vei­lig­heid­maand wer­ke­lijk een vei­li­ge maand kun­nen noe­men. Wij moe­ten dit soort mo­men­ten ge­brui­ken en bij ons zelf te ra­de gaan, hoe wij er­voor kun­nen zor­gen dat er min­der slacht­of­fers zijn en min­der scha­de wordt be­rok­kend aan ver­keers­deel­ne­mers”, al­dus Wel­zijn. De mi­nis­ter gaf aan dat het dit jaar ook voor het eerst is dat ern­sti­ge scha­de is aan­ge­richt aan twee brug­gen. De Sa­ron­burg is zo­da­nig be­scha­digd dat het is af­ge­slo­ten voor ver­keer en bij de Wij­den­bosch­burg vond er ook een ern­stig ver­keers­on­ge­luk plaats, waar­bij veer­tien voer­tui­gen zijn be­scha­digd. “Dit is ern­stig en kost de re­ge­ring veel om al­les weer te her­stel­len. Men moet echt na­gaan hoe men ge­bruik maakt van de weg en waar­aan het ligt dat ons ver­keer zo on­vei­lig is”, zegt Wel­zijn. Hel­mut Ge­zi­us, voor­zit­ter van het Korps Su­ri­na­me Ver­keers­vrij­wil­li­gers, zegt aan de krant dat er voor dit jaar al reeds twaalf ver­keers­do­den meer zijn dan vo­rig jaar. Hij merkt op dat de brom­fiet­sers die sa­men met de voet­gan­gers en fiet­sers tot het lang­zaam ver­keer be­ho­ren, wordt ge­re­kend tot de groot­ste groep ver­keers­slacht­of­fers. Ge­zi­us zegt ver­der dat in de ver­keers­vei­lig­heid­maand reeds elf do­den zijn ge­teld. Hij con­sta­teert dat het ont­wik­ke­len van ho­ge snel­heid, het ver­lie­zen van de macht over het stuur en on­op­let­tend­heid de meest voor­ko­men­de oor­za­ken zijn bij ver­keers­on­ge­luk­ken. Vol­gens hem moe­ten ver­keers­deel­ne­mers stil­staan bij de snel­he­den die zij ont­wik­ke­len. WJ In 1950 had­den de man­nen bij de 60-plus­sers met 50.7 pro­cent nog de over­hand. De ver­schui­ving in de ver­hou­ding be­gon zich te ma­ni­fes­te­ren in de be­vol­kings­sta­tis­tie­ken van 1964. Sinds­dien heb­ben de vrou­wen de zaak niet meer uit han­den ge­ge­ven en geldt tot en af­ge­lo­pen jaar dat er 5700 meer vrou­wen dan man­nen van 60 jaar en ou­der in Su­ri­na­me rond­lo­pen. Als het over de in­te­gra­le be­vol­kings­sa­men­stel­ling gaat, is er nau­we­lijks een ver­schil te mer­ken in ge­slachts­ver­hou­ding. Sinds 2013 zijn er 99 man­nen per 100 vrou­wen in de sa­men­le­ving. Een op­mer­ke­lijk groot ver­schil is wel in de ver­hou­ding in de leef­tijds­klas­se 0-14 jaar.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.