Su­ri­na­me ge­ïn­te­res­seerd in eco­no­mi­sche di­ver­si­fi­ca­tie Azer­beid­zjan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën is mo­men­teel op werk­be­zoek in Azer­beid­zjan. De mi­nis­ter is daar om ken­nis in te win­nen over di­ver­si­fi­ca­tie van de eco­no­mie. Su­ri­na­me en het olie­rij­ke Azer­beid­zjan heb­ben har­de fi­nan­ci­ë­le klap­pen moe­ten in­cas­se­ren, van­we­ge de kel­de­ring van de in­ter­na­ti­o­na­le prij­zen voor grond­stof­fen. Azer­beid­zjan heeft de om­scha­ke­ling ge­maakt om zijn eco­no­mie niet al­leen af­han­ke­lijk te ma­ken van de olie­sec­tor en daar kan Su­ri­na­me vol­gens Hoef­draad wat van le­ren.

De kel­de­ring van de in­ter­na­ti­o­na­le olie­prijs heeft ge­vol­gen ge­had voor de om­zet van Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV. De Staat heeft niet veel aan uit­ke­rin­gen kun­nen krij­gen van­uit Staats­olie en in Azer­beid­zjan heeft de re­ge­ring ook het­zelf­de er­va­ren in de af­ge­lo­pen twee ja­ren. “Bei­de lan­den zijn ge­con­fron­teerd met de­zelf­de eco­no­mi­sche uit­da­gin­gen om­dat zo­wel Su­ri­na­me als Azer­beid­zjan af­han­ke­lijk is van na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen. Bei­de lan­den heb­ben ook stap­pen on­der­no­men om de af­han­ke­lijk­heid van de olie­sec­tor te mi­ni­ma­li­se­ren, en de er­va­rin­gen van Azer­beid­zjan in de eco­no­mi­sche di­ver­si­fi­ca­tie zijn heel in­te­res­sant voor Su­ri­na­me”, zegt mi­nis­ter Hoef­draad. Su­ri­na­me kan ook het een en an­de­re le­ren van het land dat op de grens met Oost-Eu­ro­pa en West-Azië ligt.

Er zijn vol­gens Hoef­draad ook tal van mo­ge­lijk­he­den waar Su­ri­na­me en Azer­beid­zjan el­kaar kun­nen aan­vul­len in een eco­no­mi­sche sa­men­wer­king. Hij zal in dat ka­der ge­sprek­ken voe­ren met de Azer­beid­zjaan­se Mi­nis­ters van Agra­ri­sche ont­wik­ke­ling en Eco­lo­gie en Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.