Meer be­taal­mo­ge­lijk­he­den voor klan­ten EBS

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Meer dan 80% van de klan­ten van de NV Ener­gie­be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) kiest nu nog voor be­ta­ling van de stroom­re­ke­ning per kas. Dit meldt de EBS in een pers­be­richt.

Con­tant geld brengt naast veel ad­mi­ni­stra­tie en kos­ten ook een ho­ger vei­lig­heids­ri­si­co met zich mee. De EBS wil de­ze vorm van be­ta­len ge­lei­de­lijk aan te­rug­bren­gen en haar klan­ten sti­mu­le­ren om meer ge­bruik te ma­ken van de gi­ra­le/elek­tro­ni­sche be­taal­mo­ge­lijk­he­den. In het ka­der hier­van, maar bo­ven­al voor het waar­bor­gen van de vei­lig­heid van zo­wel haar klan­ten als haar per­so­neel, biedt de EBS haar klan­ten di­ver­se gi­ra­le/elek­tro­ni­sche be­taal­mo­ge­lijk­he­den aan, om de maan­de­lijk­se stroom­re­ke­ning te be­ta­len.

Bij een au­to­ma­ti­sche gi­roover­ma­king mach­tigt de klant zijn bank om de aan­ge­bo­den re­ke­ning van de EBS te be­ta­len. Dit ge­beurt maan­de­lijks tot­dat de klant de over­ma­king stop­zet. De klant kan ook kie­zen voor een een­ma­li­ge over­ma­king. Hier­bij be­geeft de klant zich naar een bank met het re­ke­ning­num­mer van de EBS, vult een stor­tings­be­wijs in en stort het te be­ta­len be­drag op de re­ke­ning van de EBS. De der­de mo­ge­lijk­heid is die van in­ter­net ban­king. Hier kan de klant via in­ter­net zelf zijn trans­ac­tie ver­rich­ten.

Een an­de­re op­tie wel­ke voor­als­nog al­leen bij de ATM-ma­chi­nes van De Su­ri­naam­sche Bank (DSB) mo­ge­lijk is, is het be­ta­len van de stroom­re­ke­ning via de pin­au­to­maat. Hier­voor dient de klant zich eerst te re­gi­stre­ren bij DSB.

Bij al de­ze elek­tro­ni­sche be­taalop­ties is het heel be­lang­rijk dat het ge­fac­tu­reerd be­drag en ove­ri­ge ge­ge­vens zo­als aan­sluit­num­mer, naam en ver­bruiks­maand cor­rect moe­ten zijn. Bij gi­ra­le be­ta­ling dient de klant re­ke­ning te hou­den met de ui­ter­lij­ke be­taal­dag die voor zijn of haar wijk geldt. De klant dient hier­bij re­ke­ning te hou­den met de ver­wer­kings­da­gen van de bank.

In­dien de klant te­veel of te wei­nig zou heb­ben be­taald, kan dit door­ge­ge­ven wor­den via de Klant Con­tact Cen­ter (175) of via de web­si­te (www.nvebs.com). De re­cla­me wordt ter­stond in be­han­de­ling ge­no­men en in­dien na on­der­zoek blijkt dat de EBS moet res­ti­tu­e­ren, wordt na af­stem­ming met de klant het ver­schil ver­re­kend of ge­res­ti­tu­eerd.

Naast de bo­ven­staan­de be­taal­mo­ge­lijk­he­den zal de EBS bin­nen­kort nog en­ke­le nieu­we elek­tro­ni­sche be­taal­dien­sten in­tro­du­ce­ren, waar­door zijn klan­ten meer mo­ge­lijk­he­den ge­bo­den zul­len wor­den om lan­de­lijk on­der an­de­re via ver­schil­len­de bank­in­stel­lin­gen en third par­ties de stroom­re­ke­ning ge­mak­ke­lijk, vei­lig en snel te kun­nen be­ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.