De­le­ga­tie OWC brengt be­zoek aan Isla­mic De­vel­op­ment Bank

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC), ge­leid door mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux, bracht in de pe­ri­o­de van 10-15 sep­tem­ber een werk­be­zoek aan de Isla­mic De­vel­op­ment Bank (IsDB) in Jed­dah, Sau­di Ara­bia. Dit werd in een pers­be­richt aan­ge­ven.

Dit werk­be­zoek was in het ka­der van twee on­der­wijs­pro­jec­ten, die ge­fi­nan­cierd zijn door de IsDB, die mo­men­teel ge­ïm­ple­men­teerd wor­den door het Pro­gram ma­na­ge­ment unit van OWC. Het eerste pro­ject is het Tech­ni­cal Vo­ca­ti­o­nal and Edu­ca­ti­o­nal and Trai­ning (TVET), dat als doel­stel­ling heeft om het la­ger be­roeps­on­der­wijs (lbo) op pri­mair ni­veau te re­or­ga­ni­se­ren en te ver­be­te­ren. Het twee­de pro­ject is Se­conda­ry and Tech­ni­cal Edu­ca­ti­on Sup­port (STES) en dit is voor de bouw en in­rich­ting van een school­cam­pus in Pa­ra voor se­cun­dair on­der­wijs. Pe­neux gaf aan dat bei­de pro­jec­ten voor 2020 op­ge­le­verd zul­len wor­den. Dit be­zoek heeft te­vens de werk­re­la­tie tus­sen OWC en de IsDB ver­sterkt en mid­dels dia­loog an­de­re mo­ge­lijk­he­den voor sa­men­wer­king ver­kend.

Er zijn be­spre­kin­gen ge­weest met de vi­ce­pre­si­dent van de IsDB en de af­de­ling voor ca­pa­ci­teits­ver­ster­king, waar­bij sa­men­wer­kings­ver­ban­den met Tur­kije en Ma­lei­sië zijn be­ke­ken. Ook zijn er stu­die­beur­zen ter be­schik­king ge­steld voor Su­ri­na­me. De mi­nis­ter is erg te­vre­den over de ge­boek­te re­sul­ta­ten en heeft als voor­ne­men be­trok­ken te wor­den bij de ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen van bei­de pro­jec­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.