Re­gio praat in Su­ri­na­me over her­nieuw­ba­re ener­gie­bron­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In Paramaribo be­gint in het week­end een re­gi­o­na­le ener­gie­con­fe­ren­tie van Ca­ri­bi­sche lan­den. Aan de or­de komt de uit­wis­se­ling van ken­nis in de ener­gie­sec­tor en stra­te­gie­ën om over te scha­ke­len op her­nieuw­ba­re en scho­ne ener­gie­bron­nen. In ver­ge­lij­king met de rest van het Ca­ri­bisch Ge­bied staat Su­ri­na­me er re­de­lijk goed voor aan­ge­zien reeds 30 pro­cent van de ener­gie­pro­duc­tie in Su­ri­na­me, dank­zij de hy­dro kracht­cen­tra­le, plaats­vindt op een her­nieuw­ba­re en re­la­tief scho­ne ma­nier.

Op klei­ne­re schaal wordt er ook al ener­gie op­ge­wekt met zon­ne­pa­ne­len en bi­o­mas­sa, maar dat moet ver­der uit­ge­bouwd wor­den. En­ke­le stu­dies han­de­len ook over het op­zet­ten van wind­tur­bi­nes, maar de­ze plan­nen zijn nog in de kin­der­schoe­nen.

Het stre­ven is dat nog dit jaar de wet­ge­ving om uit pa­diek­af stroom op te wek­ken, in or­de komt. Een par­ti­cu­lier in Nic­ke­rie loopt er warm voor, ter­wijl de EBS ook haar ei­gen plan­nen heeft voor­be­reid.

De ver­wach­ting is dat over der­tig ja­ren ruim 50 pro­cent van de ener­gie­pro­duc­tie in de we­reld zal plaats­vin­den uit her­nieuw­ba­re en scho­ne bron­nen. Het Ca­ri­bisch Ge­bied zal ook moe­ten mee­gaan met de­ze ver­schui­ving en vol­gens Par­mes­sar zal daar aan­dacht aan be­steed wor­den in Paramaribo. De NV Ener­gie­be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) is de gast­heer van de­ze con­fe­ren­tie die plaats­vindt on­der de pa­ra­plu van de Ca­rib­bean Elec­tric Uti­li­ty Ser­vi­ces Cor­po­ra­ti­on (Ca­ri­lec). Vol­gens Par­mes­sar heeft de EBS gro­te in­span­nin­gen ge­pleegd om de con­fe­ren­tie naar Su­ri­na­me te ha­len. Het had een haar­tje ge­scheeld of die zou wor­den af­ge­bla­zen van­we­ge de zwa­re scha­de die een aan­tal Ca­ri­bi­sche lan­den heb­ben ge­le­den als ge­volg van or­kaan Ir­ma. Toch heb­ben de mees­te le­den van Ca­ri­lec be­slo­ten om toch naar Su­ri­na­me te ko­men. Het gaat niet al­leen om di­rec­teu­ren van ener­gie­be­drij­ven, maar ook een ener­gie­des­kun­di­gen die met el­kaar van ge­dach­ten zul­len wis­se­len over de toe­komst van de ener­gie­sec­tor in de re­gio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.