Va­kan­tie­job­bers ma­ken om­ge­ving Markt Zuid schoon

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – On­ge­veer 35 va­kan­tie­job­bers heb­ben gis­te­ren schoon­maak­werk­zaam­he­den in de om­ge­ving rond Markt Zuid (res­sort Beek­hui­zen) ver­richt. Dit ge­beurt in sa­men­wer­king met het Mi­nis­te­rie van Sport en Jeugd­za­ken. De­ze jon­ge­ren heb­ben mee­ge­hol­pen aan het ver­wij­de­ren van on­kruid, het op­ra­pen van prop­pen en­zo­voorts. Dit zegt Ci­ra­no Wal­ker, markt­mees­ter van Markt Zuid aan

Een af­de­ling van de Boy Scouts heeft ook een steen­tje bij­ge­dra­gen. De jon­ge­ren wor­den in­ge­zet voor ver­fraai­ing van de stad, schoon­maak van plei­nen en par­ken, het ver­wij­de­ren van zwerf­vuil,

Ti­mes of Su­ri­na­me.

het ve­gen van trot­toir­ban­den en be­plan­ting van ber­men. De wer­ken­de kin­de­ren heb­ben gis­te­ren ook de berm aan de AL Waal­dijk­straat van zwerf­vuil vol­daan. On­ge­veer zes­hon­derd jon­ge­ren uit Paramaribo doen mee aan het mi­li­eu­be­wust­zijns­pro­gram­ma, welk on­der­deel is van het va­kan­tie­werk­ge­le­gen­heids­pro­ject. De werk­zaam­he­den zul­len on­ge­veer tien da­gen du­ren, al­dus Wal­ker. MTP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.