Ne­gen­de ver­keers­vlag ge­he­sen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De ne­gen­de ver­keers­vlag is gis­te­ren in het dis­trict Coro­nie ge­he­sen. Dit ge­beur­de ter ge­le­gen­heid van af­slui­ting van de ver­keers­vei­lig­heid­maand. Na het hij­sen van de vlag werd een mi­nuut stil­te in acht ge­no­men voor de slacht­of­fers die in de­ze maand vie­len.

Anoep Ra­mad­hin, vi­ce­pre­si­dent van de Li­ons Club Nieuw-Nic­ke­rie, zegt dat de vlag voor het com­mis­sa­ri­aat van Coro­nie langs de Oos­tWest­ver­bin­ding is ge­he­sen. Het is een ho­ge mast die aan­ge­bracht is om de weg­ge­brui­kers te la­ten zien dat er een ver­keers­vlag daar staat. Vol­gens Ra­mad­hin is het be­doeld dat ver­keers­deel­ne­mers voor­zich­ti­ger wor­den. Hij geeft aan dat de vlag er­voor moet zor­gen dat de weg­ge­brui­kers zich hou­den aan de snel­he­den die zijn aan­ge­ge­ven mid­dels ver­keers­bor­den en de ver­keers­re­gels. Hangt de vlag in de top, be­te­kent dat de weg­ge­brui­kers zich goed heb­ben ge­dra­gen en dat al­les goed gaat in het ver­keer. Staat de vlag half­stok, dan wil het zeg­gen dat het niet goed gaat in het ver­keer en dat er weer een do­de is ge­val­len. Anis Kai­rouz, vi­ce­pre­si­dent van Li­ons Club Paramaribo Cen­tral, zegt dat de ver­keers­vlag is ge­he­sen en dat de be­stuur­ders nu vei­lig moe­ten rij­den over de weg. Hij geeft aan dat de vlag niet al­leen voor de Coro­ni­a­nen be­stemd is, maar voor een­ie­der die daar langs­rijdt. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Mi­ke Ner­kust vindt het jam­mer dat er do­den en ge­won­den zijn ge­re­gi­streerd in de ver­keers­vei­lig­heid­maand. Hij zegt dat je als be­stuur­der niet al­leen ver­ant­woor­de­lijk bent voor je­zelf wan­neer je deel­neemt aan het ver­keer, maar voor een­ie­der die in een straal van hon­derd me­ter af­stand van je be­vindt. “De ver­ant­woor­de­lijk­heid is veel gro­ter dan me­nig­een denkt.” Vol­gens hem kan er ge­zegd wor­den dat er mis­schien meer ver­keers­voor­lich­ting moet wor­den ge­ge­ven of dat de po­li­tie mis­schien har­der moet op­tre­den. “Je kunt een he­le­boel din­gen be­den­ken, maar de per­soon die ach­ter het stuur zit, neemt ui­t­ein­de­lijk de be­slis­sing.” De bur­ger­va­der vraagt een­ie­der dat hij re­ke­ning houdt met zijn snel­heid. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.