VHP re­gelt af­zet­markt New York voor bin­nen­land­be­wo­ners

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Voor­zit­ter Chan­dri­ka­persad San­tok­hi van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP) is be­zig om een af­zet­markt in New York voor de bin­nen­land­be­wo­ners te be­werk­stel­li­gen. Hij zegt aan de krant dat hij is na­ge­gaan wel­ke pro­duc­ten in New York in trek zijn. Het blijkt on­der an­der Chi­ne­se tay­er te zijn. Daar­om is hij be­zig om mon­sters van dit aard­vrucht op te stu­ren. “Wij heb­ben de men­sen in de bin­nen­land­se dor­pen gein­for­meerd dat de be­lang­stel­ling voor het pro­duct er is. Wan­neer wij de mon­sters op­stu­ren, zal het con­form het stren­ge be­leid wor­den ge­con­tro­leerd. Het mo­ment dat de mon­sters goed be­von­den wor­den door de per­so­nen die er­naar zul­len kij­ken, dan gaan wij de za­ken goed voor­be­rei­den met in­acht­ne­ming van de be­pa­lin­gen die gel­den in de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka voor de uit­voer van de pro­duc­ten.” San­tok­hi zegt dat in­dien al­les goed af­loopt, de be­wo­ners van de ach­ter­land een goe­de af­zet­markt in New York heb­ben. Hij zal de­ze maand nog be­kij­ken om af­zet­mark­ten in Ne­der­land in or­de te krij­gen. Hij weet dat een Ne­der­lan­der be­zig is met een pro­ject in het bin­nen­land. “Wij zul­len kij­ken hoe wij die mo­ge­lijk­he­den kun­nen on­der­steu­nen. San­tok­hi zal de dias­po­ra ge­meen­schap eerst in­for­me­ren over het toe­tre­den tot het bin­nen­land en het pre­sen­te­ren van de ver­schil­len­de pro­jec­ten. “Wat ik nu ga doen, is voor de dias­po­ra ge­meen­schap de nieu­we vi­sie pre­sen­te­ren en wat de be­vin­din­gen zijn zo­dat zij na mijn pre­sen­ta­tie ge­richt kun­nen in­spe­len op de si­tu­a­tie.” Hij zal ver­der ge­sprek­ken voe­ren met on­der­ne­mers en po­ten­tie­le in­ves­teer­ders. De men­sen zul­len ge­ïn­for­meerd wor­den over de si­tu­a­tie in ons land.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.