In­ter­na­ti­o­na­le Dag van het Vrou­wen­con­doom

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Con­dooms zijn in­mid­dels zo’n ge­meen­goed ge­wor­den dat er vaak re­cla­me voor con­dooms op tv komt, maar er is een vorm van het voor­be­hoeds­mid­del waar je maar wei­nig over hoort: Het vrou­wen­con­doom. Om het be­lang van dit an­ti­con­cep­tie­mid­del aan te ge­ven, is 16 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot In­ter­na­ti­o­na­le Dag van het Vrou­wen­con­doom. Dat werkt on­ge­veer het­zelf­de als een ge­woon con­doom, maar dan voor het vrou­we­lijk ge­slacht. Een vrou­wen­con­doom is een voor­be­hoeds­mid­del in de vorm van een plas­tic zak­je, ge­maakt van kunst­stof, voor­zien van twee soe­pe­le rin­gen van rub­ber. De klein­ste ring wordt diep in de sche­de voor de baar­moe­der­mond in­ge­bracht. Het vrou­wen­con­doom kan een tijd voor de ge­slachts­ge­meen­schap in­ge­bracht wor­den. Som­mi­ge men­sen vin­den het on­pret­tig om een con­doom te ge­brui­ken, on­ge­acht of het een man­nen­ of vrou­ wen­con­doom is. Een vrou­wen­con­doom wordt we­gens kra­ke­rig bij­ge­luid on­pret­tig ge­von­den en wordt daar­om niet vaak ge­bruikt. Op de ge­bruiks­aan­wij­zing staat dui­de­lijk uit­ge­legd hoe het vrou­wen­con­doom ge­bruikt moet wor­den. Een con­doom kan slechts één keer ge­bruikt wor­den. Een con­doom wordt voor­na­me­lijk ge­bruikt voor an­ti­con­cep­tie. An­ti­con­cep­tie is een ver­za­mel­naam voor tech­nie­ken voor het voor­ko­men van zwan­ger­schap na ge­slachts­ge­meen­schap. Men pro­beert te voor­ko­men dat de zaad­cel en de ei­cel bij el­kaar kun­nen ko­men, zo­dat het em­bryo zich kan in­nes­te­len in de baar­moe­der. De Dag is in het le­ven ge­roe­pen door een vrou­wen­rech­ten­be­we­ging, die het ge­bruik van het voor­be­hoeds­mid­del wil pro­mo­ten on­der vrou­wen. Daar­door wor­den er ac­ties en voor­lich­tings­cam­pag­nes ge­hou­den, bij­voor­beeld met les­pak­ket­ten voor con­dooms op scho­len. Ie­der jaar wordt er ook een spe­ci­a­le ac­tie ge­hou­den, zo­als in 2014 de Dan­ce4De­mand. Die ac­tie was be­doeld om vrou­wen te la­ten dan­sen om aan­dacht te vra­gen voor het on­der­werp. (Bron: www. www.fe­ma­le­con­d­om­day.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.