Com­mis­sie ‘Op­zet­ten Ate­lier’ door mi­nis­ter Di­kan ge­ïn­stal­leerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mi­nis­ter Ed­gar Di­kan van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling (RO) heeft op 12 sep­tem­ber de com­mis­sie ‘Op­zet­ten Ate­lier’ tij­dens een kor­te ce­re­mo­nie in de ver­ga­der­zaal van het mi­nis­te­rie ge­ïn­stal­leerd. Dit meldt Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut (NII) in een pers­be­richt.

De com­mis­sie heeft on­der an­de­re de vol­gen­de ta­ken: het na­gaan van de be­hoef­te aan kle­ding voor de be­stuurs­dienst en het tra­di­ti­o­neel ge­zag, toe­zien dat de uni­for­men vol­doen aan de wet­te­lij­ke voor­schrif­ten, het zoe­ken naar een ge­schik­te werk­plaats, het aan­trek­ken en trai­nen van per­so­neel. De mi­nis­ter zei daar­bij dat er bij de ver­schil­len­de veld­be­zoe­ken va­ker is ge­ble­ken dat de be­stuurs­amb­te­na­ren aan­ga­ven geen uni­form te heb­ben of ge­brek te heb­ben aan uni­form. In dat ka­der heeft het mi­nis­te­rie be­slo­ten om over te gaan tot het re­or­ga­ni­se­ren van de ge­ü­ni­for­meer­de dien­sten met stan­daard kle­ding­voor­schrif­ten. De com­mis­sie staat on­der lei­ding van Ir­vin Al­berg. De an­de­re com­mis­sie­le­den zijn: Ro­bert Di­kan, Jo­han­na Huur, Va­nes­sa Fe­li­sie en Patrick Krie­ger, al­le­maal ver­te­gen­woor­di­gers van het Mi­nis­te­rie van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling. Alfred Somo­pa­wi­ro, ver­te­gen­woor­di­ger van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie en Bri­an Lan­veld, ver­te­gen­woor­di­ger van het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie. De com­mis­sie is voor één jaar in­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.