Ge­zags­dra­gers wor­den ein­de­lijk uit­be­taald door Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Bin­nen­kort zal het Mi­nis­te­rie van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling (RO) van start gaan met de uit­be­ta­ling van de ach­ter­stan­den die de over­heid heeft bij de tra­di­ti­o­ne­le ge­zags­dra­gers. Dit meldt het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut (NII) in een pers­be­richt. De ach­ter­stand wordt met twee tran­ches van zes maan­den in­ge­lo­pen. Mi­nis­ter Ed­gar Di­kan zegt dat de over­heid met een duur­zaam mo­del komt, zo­dat de ge­zag­dra­gers voort­aan op tijd hun geld kun­nen ont­van­gen. De be­winds­man be­na­drukt dat met de Su­ri­naam­se Post­spaar Bank (SPSB) een mo­del wordt ge­ïn­tro­du­ceerd, waar­bij de be­trok­ke­ne een bank­pas krijgt. Het uit­be­ta­len zal dan op de­ze ma­nier vei­lig en ef­fi­ci­ënt ge­schie­den. De bank gaat vol­gens mi­nis­ter Di­kan ook al­le bij­ko­men­de kos­ten op zich ne­men. SPSB is ver­der be­reid om te in­ves­te­ren in de in­fra­struc­tuur in het bin­nen­land en wel op stra­te­gi­sche lo­ca­ties, zo­dat de tra­di­ti­o­ne­le ge­zags­dra­gers ge­mak­ke­lijk toe­gang heb­ben tot de pin­au­to­maat.

Lan­de­lijk telt ons land on­ge­veer 1900 ge­zags­dra­gers, van wie 500 ge­zags­dra­gers op ver­zoek van de tra­di­ti­o­ne­le lei­ding per kas wor­den uit­be­taald. Wat voor eni­ge stag­na­tie heeft ge­zorgd, is het feit dat de Cen­tra­le ’s Lands Ac­coun­tants­dienst (CLAD) ook be­zig was met een on­der­zoek ten aan­zien van de ver­re­ke­ning van de be­dra­gen. Met het nieu­we mo­del moet het on­ge­rief tot het ver­le­den be­ho­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.