MAF on­der­steunt be­wo­ners in Sint Maar­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ MAF Su­ri­na­me, een zelf­stan­di­ge or­ga­ni­sa­tie, maar te­vens als fi­li­aal ver­bon­den aan het we­reld­wijd ope­re­ren­de Mis­si­on Avi­a­ti­on Fel­lows­hip (MAF), is ver­trok­ken voor een mis­sie naar Sint Maar­ten ter on­der­steu­ning van de ge­trof­fen ge­bie­den als ge­volg van or­kaan Ir­ma. Dit werd in een pers­be­richt aan­ge­ge­ven. De MAF is een chris­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie die als be­lang­rijk­ste doel­stel­ling heeft om lucht­trans­port te bie­den aan me­di­sche en hu­ma­ni­tai­re hulp, maar ook aan ker­ken en zen­de­lin­gen in moei­lijk be­reik­ba­re ge­bie­den. Dank­zij 70 jaar er­va­ring in hulp­ver­le­ning, wordt re­gel­ma­tig bij ram­pen we­reld­wijd een be­roep ge­daan op de ex­per­ti­se van de MAF. Zo is ook voor de or­kaan­ramp op Sint Maar­ten op­nieuw een be­roep ge­daan op on­der­steu­ning via de MAF. In dit ge­val voor­al door Sa­ma­ri­tans Pur­se. De or­ga­ni­sa­tie be­schikt over een zeer ef­fi­ci­ënt Quick Re­spons Team, waar­door we­reld­wijd in zeer kor­te tijd van­uit 35 lan­den ex­per­ti­se en vlieg­tui­gen kun­nen wor­den op­ge­roe­pen en in­ge­zet. Het MAF Di­sas­ter Re­spon­se Team deed daar­bij een spe­ci­aal be­roep op de Su­ri­naam­se di­vi­sie en ver­zocht on­der­steu­ning van het spe­ci­fie­ke vlieg­tuig, de Ces­sna 206. Dit toe­stel kan heel ef­fi­ci­ënt wor­den in­ge­zet voor het trans­port van per­so­ neel, maar ook sur­vey vluch­ten.

Vol­gens An­dy Bij­kerk, di­rec­teur bij MAF Su­ri­na­me, heeft de or­ga­ni­sa­tie haar ex­per­ti­se te dan­ken aan de veel­zij­dig­heid en mul­ti­in­zet­baar­heid van de pi­lo­ten, maar voor­al aan een he­le strak­ke Stan­daar­di­sa­tie Cour­se, die dank­zij con­ti­nue zelf­re­flec­tie en bij­stu­ring door de ja­ren heen, tot stand is ge­ko­men. De ko­men­de drie we­ken zal MAF Su­ri­na­me met de Ces­sna 206 en pi­loot Ja­feth Brui­nink par­ti­ci­pe­ren in het hulp­pro­gram­ma van het MAF Di­sas­ter Re­spon­se Team. De lucht­dienst in Su­ri­na­me zal hier­door geen hin­der­nis on­der­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.