Al­loch­to­ne agent re­la­tief vaak be­trok­ken bij corruptie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Agen­ten, dou­a­niers en ma­re­chaus­sees met een mi­gra­tie-ach­ter­grond zijn re­la­tief va­ker be­trok­ken bij om­ko­ping en an­de­re in­te­gri­teits­schen­din­gen. Zij zijn ex­tra kwets­baar, om­dat in hun door­gaans uit­ge­brei­de fa­mi­lie- en ken­nis­sen­kring re­la­tief va­ker cri­mi­ne­len rond­lo­pen die hen ac­tief be­na­de­ren. Tij­dens scree­nin­gen van per­so­neel is on­vol­doen­de aan­dacht ge­weest voor hun so­ci­a­le her­komst.

Dat schrijft het We­ten­schap­pe­lijk On­der­zoe­ken Do­cu­men­ta­tie­cen­trum (WODC) van het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie in nieuw on­der­zoek. Daar­uit blijkt dat rechts­hand­ha­vers met een mi­gra­tie­ach­ter­grond bij po­li­tie, dou­a­ne, ma­re­chaus­see en FIOD over­ver­te­gen­woor­digd zijn bij in­te­gri­teits­schen­din­gen. Bin­nen de po­li­tie is bij 40 pro­cent van dit soort za­ken ie­mand met een mi­gra­tie­ach­ter­grond be­trok­ken, ter­wijl de­ze groep slechts 7 pro­cent van het per­so­neels­be­stand uit­maakt. In ab­so­lu­te ge­tal­len gaat het om ze­ker 19 za­ken on­der 4.500 agen­ten met een mi­gra­tie­ach­ter­grond. In de mees­te ge­val­len be­treft het agen­ten uit ‘ba­sis­teams’ in de wij­ken, die on­der ge­brek­ki­ge lei­ding staan. Ze zijn re­la­tief jong of ten hoog­ste van mid­del­ba­re leef­tijd. Voorts la­gen rond­om de eeuw­wis­se­ling de ei­sen te laag bij het stre­ven per­so­nen met een mi­gra­tie­ach­ter­grond bin­nen te ha­len. Zij had­den niet al­tijd vol­doen­de kwa­li­tei­ten. Dat werd ge­com­pen­seerd met bij­les in een ‘scha­kel­klas’, maar die kreeg bin­nen de po­li­tie al snel de naam ‘al­loch­to­nen­klas’. Vol­gens het WODC heeft dat de in­te­gra­tie in het korps niet be­vor­derd en hen ‘in een kwets­ba­re si­tu­a­tie ge­bracht’. Aan­lei­ding voor het on­der­zoek naar in­te­gri­teits­kwes­ties is de zaak rond Mark M., de ‘po­li­tie­mol’ die ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie door­speel­de aan cri­mi­ne­len. Na een Ka­mer­de­bat over de­ze en an­de­re cor­rup­tie­za­ken ver­zocht de mi­nis­ter van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie, toen nog Ard van der Steur (VVD), om we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek. De stu­die brengt over de pe­ri­o­de 20122016 in to­taal 256 ‘sig­na­len’ van ern­sti­ge in­te­gri­teits­schen­din­gen aan het licht, waar­van ruim 200 bij de po­li­tie. Bij na­der on­der­zoek kon­den 80 er­van wor­den ge­kop­peld aan ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.