De­fi­ni­tief van school ge­stuurd om vecht­par­tij

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BREDA - De 13-ja­ri­ge scho­lier die af­ge­lo­pen don­der­dag be­trok­ken was bij een vecht­par­tij op het Breda­se New­man­col­le­ge is de­fi­ni­tief van school ge­stuurd.

Rec­tor Ray­mond van Velt­ho­ven laat in een re­ac­tie we­ten geen en­ke­le vorm van ge­weld te ac­cep­te­ren en ziet daar­om geen an­de­re op­los­sing dan de jon­gen van school te stu­ren. Zo­wel hij als zijn ou­ders zijn gis­te­ren van dit be­sluit op de hoog­te ge­bracht. Vol­gens de school heb­ben zij be­grip voor het be­sluit. Vol­gens de on­der­wijs­wet moet het New­man­col­le­ge nu ech­ter wel zelf op zoek naar een an­de­re school voor de leer­ling. Geen mak­ke­lij­ke op­ga­ve, aan­ge­zien on­der­wijs­in­stel­lin­gen niet zit­ten te sprin­gen om der­ge­lij­ke pro­bleem­ge­val­len. Tot de school een ge­schikt al­ter­na­tief heeft ge­von­den, krijgt de jon­gen waar­schijn­lijk huis­werk dat hij thuis kan ma­ken.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.