Ex­tra mil­joe­nen voor wer­ving en op­lei­ding ver­pleeg­per­so­neel

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS - Be­jaar­den be­we­gen zich door de gan­gen van een ver­pleeg­huis in Breda.(Foto: Hol­land­se Hoog­te)

DEN HAAG - Van­af ko­mend jaar krijgt de ver­pleeg­huis­zorg on­ge­veer 30 mil­joen eu­ro op jaar­ba­sis ex­tra te be­ste­den om nieuw per­so­neel aan te trek­ken en op te lei­den voor de ver­pleeg­huis­zorg. Dat wordt vol­gen­de week met Prins­jes­dag be­kend­ge­maakt. In to­taal gaat het de ko­men­de ka­bi­nets­pe­ri­o­de om 130 mil­joen eu­ro, zeg­gen Haag­se bron­nen. Het geld gaat naar om­scho­lings­cur­sus­sen, wer­vings­cam­pag­nes en op­lei­dingstra­jec­ten. De­ze nieu­we in­ves­te­ring is na­druk­ke­lijk niet be­stemd om er ex­tra ar­beids­krach­ten van te be­ta­len, daar­voor werd eer­der al een zak geld op­zij ge­zet. Be­gin de­ze zo­mer werd na­me­lijk al be­kend dat er 435 mil­joen eu­ro ex­tra van­af 2018 be­schik­baar komt voor be­te­re ver­pleeg­huis­zorg. Be­wo­ners van ver­pleeg­hui­zen en hun naas­ten kun­nen van­af vol­gend jaar daad­wer­ke­lijk re­ke­nen op meer tijd, aan­dacht en vas­te me­de­wer­kers.

Met al­le ex­tra mid­de­len is het de be­doe­ling dat er jaar­lijks zo’n 7.000 ex­tra vol­tijds­me­de­wer­kers in de zorg wor­den in­ge­zet. De be­loof­de zak geld van in to­taal zo’n 2,1 mil­jard eu­ro de ko­men­de ka­bi­nets­pe­ri­o­de voor ex­tra han­den aan het bed le­vert, ‘op ter­mijn’ ba­nen voor 40.000 ex­tra zorg­me­de­wer­kers op. (AD.NL)

Ar­res­ta­ties van maf­fi­o­si bij win­kel­cen­trum Ga­lecop in Nieu­we­gein, na­dat eer­der op de dag een van de groot­ste maf­fia­ba­zen van Ita­lië, Fran­ce­s­co Nir­ta, in zijn flat werd op­ge­pakt. (Foto: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.