Po­li­tie krijgt spe­ci­aal team voor be­strij­ding Ita­li­aan­se maf­fia

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - De Ne­der­land­se po­li­tie krijgt een spe­ci­aal team dat zich richt op de be­strij­ding van de Ita­li­aan­se maf­fia in Ne­der­land. Dat meldt het AD. Het team, dat be­staat uit drie re­cher­cheurs, gaat zich be­zig­hou­den met het ver­za­me­len van in­for­ma­tie en het op­spo­ren van maf­fi­o­si die in Ne­der­land zijn on­der­ge­do­ken. In ruil daar­voor heeft Ita­lië toe­ge­zegd dat de Ne­der­land­se po­li­tie spijt­op­tan­ten mag ver­ho­ren over hun ac­ti­vi­tei­ten.

‘Als we kij­ken naar on­ze ei­gen po­li­tie­da­ta, dan is de Ita­li­aan­se maf­fia niet het groot­ste pro­bleem. Maar van­uit Ita­lië kre­gen we het ver­wijt dat we de aan­we­zig­heid van de maf­fia in Ne­der­land on­der­schat­ten en er niet vol­doen­de zicht op had­den. Om die cir­kel­re­de­ne­ring te door­bre­ken, is nu dit team op­ge­richt’, zegt Wil­bert Pau­lis­sen, hoofd re­cher­che van de Lan­de­lij­ke Een­heid. Hij voegt toe: ‘De maf­fia werkt na­tuur­lijk ook veel in­di­rect en goed af­ge­dekt.’ De drie re­cher­cheurs heb­ben ken­nis over de maf­fia en spre­ken Ita­li­aans. ‘Ze hou­den con­tact met on­ze li­ai­sons in Ro­me en met me­de­wer­kers van de FIOD en de Be­las­ting­dienst. Het is dus een vas­te kern met een net­werk er­om­heen.’ Het team gaat in­for­ma­tie uit Ita­lië on­der­zoe­ken op bruik­baar­heid, voort­vluch­ti­ge maf­fia­le­den op­spo­ren en kij­ken of er ver­ban­den zijn met an­de­re on­der­zoe­ken in Ne­der­land. In 2011 ver­scheen een rap­port waar­uit bleek dat de ‘Ndranghe­ta, de maf­fia uit de Ita­li­aan­se re­gio Ca­la­brië, ac­tief is in Ne­der­land. Pau­lis­sen heeft hier twee ver­kla­rin­gen voor. ‘Ener­zijds de goe­de in­fra­struc­tuur, zo­wel wat smok­kel­rou­tes be­treft als de cri­mi­ne­le in­fra­struc­tuur. Ver­schil­len­de Ne­der­land­se cri­mi­ne­le groe­pe­rin­gen heb­ben bij­voor­beeld con­tac­ten in Co­lom­bia. Daar pro­fi­teert de maf­fia van. An­der­zijds ko­men ze hier vol­gens de Ita­li­aan­se au­to­ri­tei­ten van­we­ge het mil­de straf­kli­maat.’

Naar aan­lei­ding van het rap­port over de ‘Ndranghe­ta werd in maart het on­der­zoek Cer­ca Tro­va (wie zoekt, zal vin­den) van het Open­baar Mi­nis­te­rie, de Na­ti­o­na­le Po­li­tie en de Be­las­ting­dienst/ FIOD ge­pu­bli­ceerd over de aard en om­vang van maf- fia­prak­tij­ken in Ne­der­land. Daar­in stond dat de Ita­li­aan­se maf­fia in Ne­der­land zich on­der meer be­zig­houdt met drugshandel, af­per­sing en wit­was­sen. Dit speel­de zich bij­voor­beeld af in de bloe­men­han­del, die werd ge­bruikt om drugs te smok­ke­len en om frau­de te ple­gen. Pau­lis­sen: ‘Van ouds­her denk je bij de maf­fia aan drugs, maar ze pro­be­ren ook uit frau­de en fail­lis­se­men­ten hun slaatje te slaan. Ze zit­ten over­al waar geld te ver­die­nen valt.’

(Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.