Laat tie­ners niet het aan­bod van ho­ger on­der­wijs be­pa­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - De ba­sis­beurs komt mo­ge­lijk weer te­rug. Dat staat op de agen­da van de for­ma­tie, schreef de Te­le­graaf. Dat geld gaat dan af van het bud­get voor de uni­ver­si­teit en de ho­ge­school. Maar het ho­ger on­der­wijs, voor­al de uni­ver­si­teit, blijft groei­en en daar staat geen ex­tra ver­goe­ding te­gen­over. Vol­gens het Ra­the­nau In­sti­tuut is er een scheef­groei tus­sen in­kom­sten en pres­ta­ties van de uni­ver­si­tei­ten. Zij le­ver­den in de af­ge­lo­pen zes jaar 29 tot 33 pro­cent meer di­plo­ma’s voor een 3 tot 7 pro­cent ho­ger bud­get. Als de ba­sis­beurs weer te­rug­keert, scheelt dat straks jaar­lijks 800 mil­joen per jaar voor het ho­ger on­der­wijs. Zou dat dan wor­den ge­com­pen­seerd? Of moe­ten de uni­ver­si­tei­ten ste­vig be­zui­ni­gen? Een taak voor aan­staand VSNU­voor­zit­ter Pie­ter Dui­sen­berg die zelf al­tijd heeft ge­pleit voor in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring en stre­ven naar de we­reld­top. Maar ook het in­ter­na­ti­o­na­le te­kort neemt toe. Er ko­men vier tot vijf keer zo­veel Eu­ro­pe­se stu­den­ten voor een ba­che­lor of mas­ter in het ho­ger on­der­wijs naar Ne­der­land als om­ge­keerd, 60.000 Eu­ro­pe­se stu­den­ten in Ne­der­land ver­sus 12.000 tot 15000 Ne­der­land­se stu­den­ten in Eu­ro­pa. Een ver­schil van 40.000 stu­den­ten die al­leen de 2000 eu­ro col­le­ge­geld be­ta­len en niet de kos­ten van de he­le stu­die. Er­van uit­gaan­de dat ho­ge­school­on­der­wijs ge­mid­deld goed­ko­per is dan uni­ver­si­tair on­der­wijs is dit een jaar­lijk­se post van tus­sen de 200 en 400 mil­joen eu­ro.

Vol­gens het Nuf­fic bren­gen die stu­den­ten voor Ne­der­land veel meer op dan ze kos­ten, maar dat ver­licht de on­mid­del­lij­ke druk op het over­heids­bud­get niet. Er zijn wel meer over­heids­in­ves­te­rin­gen die vol­gens eco­no­mi­sche mo­del­len op de lan­ge ter­mijn geld op­bren­gen. De vraag is of het ho­ger on­der­wijs voor gaat bij de for­ma­tie. De le­ra­ren­sa­la­ris­sen moe­ten om­hoog, al was het al­leen maar om te zor­gen dat er ge­noeg le­ra­ren zijn, zo­dat er nog wis­kun­de, na­tuur­kun­de of Ne­der­lands kan wor­den ge­ge­ven op school. Pri­mair en se­cun­dair on­der­wijs is be­lang­rij­ker voor een land dan ho­ger on­der­wijs Het gaat om de ba­sis voor ie­der­een. Het ho­ger on­der­wijs le­vert nu te wei­nig le­ra­ren in bij­voor­beeld Ne­der­lands, Duits en bè­ta­we­ten­schap­pen.

(NRC.NL)

Een gro­te mas­sa van stu­den­ten bij hun ver­za­me­ling op het plein in Am­ster­dam.(Foto: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.