Ge­meen­te dis­cri­mi­neert Tur­ken bij con­tro­les op bij­stand

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ALMELO - De ge­meen­te Almelo dis­cri­mi­neert door al­leen bij bij­stands­ge­rech­tig­den van Turk­se af­komst te con­tro­le­ren op ver­mo­gen in het bui­ten­land. Dat zegt de Cen­tra­le Raad van Be­roep, de hoog­ste rech­ter­lij­ke in­stan­tie die gaat over bij­stands­kwes­ties.

In het ka­der van een the­ma­con­tro­le on­der­zocht Almelo bij­stands­ge­rech­tig­den die zelf, of waar­van de ou­ders een bui­ten­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben. Dat wa­ren er 238. Daar­van had­den er 66 ook de Turk­se na­ti­o­na­li­teit en 172 de Ne­der­land­se. Ui­t­ein­de­lijk werd al­leen bij 20 bij­stands­ge­rech­tig­den met de Turk­se na­ti­o­na­li­teit on­der­zoek ge­daan naar ver­mo­gen in Tur­kije. Dat is dis­cri­mi­na­tie, stelt de Cen­tra­le Raad van Be­roep. In ze­ker vier ge­val­len is de eer­de­re uit­spraak van de Recht­bank Ove­r­ijs­sel in de­ze za­ken ver­nie­tigd. Vol­gens de Raad van Be­roep mag de ge­meen­te wel zo­ge­noem­de ri­si­co­pro­fie­len op­stel­len, maar die mo­gen niet uit­slui­tend be­staan uit een na­ti­o­na­li­teit. De ge­meen­te Almelo voer­de in vier za­ken aan dat al­leen in Tur­kije on­der­zoek naar be­zit van on­roe­ren­de za­ken goed mo­ge­lijk is, maar dat vindt de Raad van Be­roep een ‘niet on­der­bouw­de aan­na­me’. Ook voer­de de ge­meen­te aan dat er veel men­sen van Turk­se af­komst in Almelo wo­nen. Almelo kent ook veel an­de­re na­ti­o­na­li­tei­ten on­der de bij­stands­ge­rech­tig­den, stelt de Raad. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.