Bar­cel­o­na be­na­der­de Is­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Is­co is dol­blij dat hij ver­lengd heeft bij Re­al Ma­drid. De 25-ja­ri­ge spel­ma­ker van De Ko­nink­lij­ke lag tot voor kort tot vol­gend jaar zo­mer vast in het San­tia­go Ber­na­béu, maar na over­leg met de club­lei­ding te­ken­de hij don­der­dag bij tot me­dio 2022, met naar ver­luidt een ont­snap­pings­clau­su­le van ze­ven­hon­derd mil­joen eu­ro. Is­co gaf gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie aan dat niet al­leen Re­al uit was op zijn krab­bel. Het duur­de lang voor­dat Is­co zijn hand­te­ke­ning zet­te on­der een nieu­we ver­bin­te­nis bij Re­al en ge­du­ren­de die maan­den van on­ze­ker­heid werd de Span­jaard be­na­derd door Bar­cel­o­na voor een dienst­ver­band in Ca­ta­lonië, maar Is­co gaf gis­ter­mid­dag dui­de­lijk aan dat Bar­ça nooit kans maak­te: “Er was wel con­tact, maar ik heb niet naar ze ge­luis­terd”, al­dus de aan­val­len­de mid­den­vel­der.

“Mijn in­ten­tie is om hier te sla­gen”, ver­volg­de Is­co. “Het doel is om heel veel prij­zen te win­nen en om een vas­te ba­sis­plek te ver­die­nen. De coach (Zi­né­di­ne Zi­da­ne, Red.) is heel be­lang­rijk voor me, hij heeft veel ver­trou­wen in me. Hij kent me heel goed en weet hoe hij me op­ti­maal kan la­ten pres­te­ren.” De 22-vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal wei­ger­de ech­ter uit te slui­ten dat hij in de toe­komst de club kan gaan ver­la­ten: “Je weet het nooit.”

“Wat ik wel weet, is dat ik hier heel veel ja­ren wil blij­ven voet­bal­len. Ik hoop nog veel va­ker mijn ver­bin­te­nis te ver­nieu­wen”, zo be­sloot Is­co. De spel­ma­ker is de twee­de spe­ler van Re­al die re­cen­te­lijk heeft bij­ge­te­kend: eer­der de­ze week zet­te Mar­celo al zijn hand­te­ke­ning on­der een nieu­we ver­bin­te­nis. Re­al wil ook nog graag ver­len­gen met Mar­co Asen­sio, Ka­rim Ben­ze­ma, Rap­ha­ël Va­ra­ne en Da­niel Car­va­jal. (VZ)

Bar­cel­o­na be­na­der­de Is­co. (Foto:VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.