For­se straf dreigt voor 1. FC Kö­ln

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Duit­se club 1. FC Kö­ln kan op een zwa­re straf re­ke­nen van de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond. De UEFA heeft vier aan­klach­ten te­gen de club neer­ge­legd bij de tucht­com­mis­sie naar aan­lei­ding van de pro­ble­men met sup­por­ters bij de uit­wed­strijd in Lon­den te­gen Ar­sen­al in de Eu­ro­pa Le­a­gue. Het du­el be­gon een uur la­ter, om­dat er 20.000 fans van Kö­ln naar het sta­di­on van Ar­sen­al wa­ren ge­ko­men, ter­wijl slechts 2900 Duit­se sup­por­ters een kaartje had­den. De po­li­tie moest uit­ruk­ken en voor­ko­men dat de zaak vol­le­dig uit de hand liep. Er wer­den ui­t­ein­de­lijk maar vijf ar­res­ta­ties ver­richt, maar de UEFA neemt de zaak hoog op. Kö­ln wordt be­schul­digd van or­de­ver­sto­ring, het gooi­en van vuur­werk en an­de­re voor­wer­pen en het aan­rich­ten van scha­de. De UEFA heeft Ar­sen­al ook aan­ge­klaagd voor het over­tre­den van vei­lig­heids­voor­schrif­ten. De club uit Lon­den voel­de zich be­hoor­lijk in ver­le­gen­heid ge­bracht door de on­ver­wach­te toe­stroom van de sup­por­ters van 1. FC Kö­ln. De club zei dat zwart­han­de­la­ren de pro­ble­men met de fans had­den ver­oor­zaakt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.