La­zio-coach In­zag­hi on­der de in­druk van Vi­tes­se

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - La­zio-trai­ner Si­mo­ne In­zag­hi was blij met de re­ac­tie van zijn spe­lers in het Eu­ro­pa Le­a­gue­du­el met Vi­tes­se. De Ro­mei­nen kwa­men voor het eerst dit sei­zoen op ach­ter­stand, maar bo­gen die ui­t­ein­de­lijk om in een over­win­ning: 2-3.

Vi­tes­se nam na ruim een half uur bru­taal de lei­ding via Tim Ma­ta­vz, die scoor­de uit een uit­ste­ken­de voor­zet van Mi­lot Ras­hi­ca. La­zio ging daar­door met een ver­ras­sen­de 1-0 ach­ter­stand de rust in. “Ik vond ons de eerste helft niet zo slecht, maar we maak­ten on­ze kan­sen niet af”, blik­te In­zag­hi bij Sky Ita­lia te­rug op het eerste be­drijf, waar­in hij een aan­tal re­ser­ves een kans gaf.

Dat had ove­ri­gens niets met zijn waar­de­ring voor Vi­tes­se te ma­ken. “Vi­tes­se is een erg sterk team. Ik was niet blij toen zij uit de lo­ting kwa­men, want ze heb­ben veel snel­heid en kwa­li­teit in de voor­hoe­de”, al­dus de Ita­li­aan, die zijn ploeg na een aan­tal tac­ti­sche om­zet­tin­gen meer grip zag krij­gen. “Ik ben erg blij met de re­ac­tie van mijn spe­lers op die wij­zi­gin­gen.”

Hoe­wel Vi­tes­se een nip­te ne­der­laag heeft ge­le­den te­gen La­zio (2-3), ver­die­nen de Arn­hem­mers lof voor de ma­nier van spe­len. Ana­ly­se van de ma­nier waar­op La­zio ge­dwon­gen werd om tac­ti­sche aan­pas­sin­gen te doen.

In­zag­hi leg­de uit dat een sys­teem­wis­sel aan de ba­sis van het suc­ces stond. “We wis­sel­den van een 3-5-1-1 naar een 4-3-1-2 for­ma­tie en daar­mee kreeg ik de ant­woor­den die ik zocht. Daar ben ik erg ge­luk­kig mee. Het was pas de eerste keer dit sei­zoen dat we ach­ter­kwa­men en daar heb­ben we goed op ge­re­a­geerd.” Aan­voer­der Mar­co Pa­ro­lo speel­de met zijn 1-1 een be­lang­rij­ke rol in de co­me­back van de Ita­li­a­nen. “Op ach­ter­stand ko­men in Eu­ro­pa is nooit mak­ke­lijk, maar we voch­ten ons te­rug met goed voet­bal, vast­be­ra­den­heid en ver­trou­wen. We heb­ben la­ten zien dat we ka­rak­ter en kwa­li­teit heb­ben, maar we heb­ben Vi­tes­se wel te veel kan­sen ge­gund.” (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.