PSV DE­fi­ni­tiEF zon­DEr Lo­zA­no

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De tucht­com­mis­sie van de KNVB heeft Hir­ving Lo­za­no een schor­sing van twee wed­strij­den op­ge­legd. De aan­val­ler mist de wed­strij­den te­gen Fey­en­oord (com­pe­ti­tie) en SDC Put­ten (KNVB-Be­ker). PSV heeft ook al be­kend­ge­maakt dat men niet in be­roep gaat te­gen de straf­maat.

PSV ging in be­roep te­gen het schik­kings­voor­stel van twee wed­strij­den, plus één voor­waar­de­lijk, maar de aan­kla­ger be­taald voet­bal be­sloot ver­vol­gens om de eis met één du­el te ver­ho­gen. De KNVB maakt nu be­kend dat de aan­van­ke­lij­ke straf­maat is blij­ven staan: drie wed­strij­den schor­sing, waar­van één voor­waar­de­lijk met een proef­tijd van één jaar. De voet­bal­bond com­mu­ni­ceert dat Lo­za­no schul­dig is be­von­den aan ‘ern­stig ge- meen spel’: “De tucht­com­mis­sie is van me­ning dat hij met de­ze tac­kle het ri­si­co heeft ge­no­men zijn te­gen­spe­ler te bles­se­ren.” Lo­za­no werd te­gen Hee­ren­veen (2-0 ver­lies) van het veld ge­stuurd na een char­ge op ver­de­di­ger Den­zel Dum­fries.

Dum­fries nam dins­dag in De Te­le­graaf ove­ri­gens het nog op voor de 22-ja­ri­ge Lo­za­no: “Ik vind dat ze hem mo­gen mat­sen. Ik zag twee be­nen op me af­ko­men en voel­de dat ik werd ge­raakt. Toen ik het la­ter te­rug­keek, zag ik dat Lo­za­no uit­gleed. Dat heb ik zelf ook wel­eens ge­had. Ik denk niet dat het zijn be­doe­ling was en dat heb ik ook in mijn ver­kla­ring ge­zet. Als het een be­wus­te tac­kle was ge­weest, had ik nu an­ders ge­re­a­geerd. Ik hoop dat hij er goed mee weg­komt.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.