KNVB maakt op­vol­ger be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Eric Gud­de is of­fi­ci­eel be­noemd tot di­rec­teur be­taald voet­bal, zo maakt de KNVB be­kend. De hui­di­ge al­ge­meen di­rec­teur van Fey­en­oord is de op­vol­ger van Bert van Oost­veen en zal op 7 no­vem­ber zijn nieu­we func­tie in­ne­men.

De aan­stel­ling van de 63-ja­ri­ge Gud­de kwam al niet meer als een ver­ras­sing, want De Te­le­graaf wist in au­gus­tus al te mel­den dat de voor­ma­li­ge be­las­ting­in­spec­teur naar Zeist zou ver­hui­zen. Hij volgt Bert van Oost­veen op, die in au­gus­tus 2016 ver­trok en ver­vol­gens (tij­de­lijk) werd op­ge­volgd door ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur Gijs de Jong.

“Dit is een prach­ti­ge en eer­vol­le po­si­tie bij een ge­wel­di­ge or­ga­ni­sa­tie”, al­dus Gud­de. “De KNVB heeft sa­men met al­le clubs, scheids­rech­ters, trai­ners en spe­lers de taak om het Ne­der­land­se voet­bal ver­der te bren­gen en voor­al ook sa­men te bren­gen. Een ste­vi­ge uit­da­ging. Ik kijk er­naar uit om in no­vem­ber in Zeist aan de slag te gaan, maar tot eind de­ze maand ligt mijn vol­le aan­dacht bij Fey­en­oord.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.