Bar­to­meu pre­dikt nog­maals rust rond Mes­si en Inie­sta

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Rond­om de nieu­we con­trac­ten van An­drés Inie­sta en Li­o­nel Mes­si be­staat al ge­rui­me tijd on­ze­ker­heid, maar Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Bar­to­meu heeft nog maar eens ver­ze­kerd dat nie­mand zich zor­gen hoeft te ma­ken over een lan­ger ver­blijf van de twee sterk­hou­ders. De con­tract­ver­len­ging van Mes­si hangt al maan­den in de lucht, maar nog al­tijd zijn er of­fi­ci­eel geen hand­te­ke­nin­gen ge­zet. En wat Inie­sta be­treft kon­dig­de Bar­to­meu eni­ge tijd ge­le­den aan dat er een prin­ci­pe­ak­koord is, maar dat werd la­ter weer te­gen­ge­spro­ken door Inie­sta zelf. Bei­de ve­det­tes zou­den naar ver­luidt niet te­vre­den zijn met de ma­nier waar­op hun club ge­leid wordt, maar de pre­ses heeft in een in­ter­view met 8TV nog maar eens her­haald dat er niets aan de hand is.

Ster­ker nog: “Het nieu­we con­tract van Mes­si loopt tot 2022 en is zelfs al in­ge­gaan”, meldt Bar­to­meu. “Er komt nog een fo­to­mo­ment waar­op Li­o­nel zijn hand­te­ke­ning zet, ho­pe­lijk nog dit jaar, maar zijn va­der heeft al ge­te­kend. En zijn va­der heeft de por­tret­rech­ten van Li­o­nel in han­den.” Ook wat be­treft aan­voer­der Inie­sta maakt de veel be­kri­ti­seer­de Bar­to­meu zich geen zor­gen. “Dat be­treft een spe­ci­a­le deal, puur en al­leen om­dat hij het is”, al­dus de voor­zit­ter. “Ik zal niet pre­cies zeg­gen wat er zo spe­ci­aal is, dat maakt on­der­deel uit van de on­der­han­de­lin­gen, maar we zijn al ge­rui­me tijd in ge­sprek. An­drés is een icoon, hij heeft het ab­so­lu­te recht ver­diend om hier te spe­len tot het mo­ment dat hij­zelf be­sluit daar­mee te stop­pen. Het doel is om er een con­tract voor on­be­paal­de tijd van te ma­ken, zo­dat hij de re­gie zelf in han­den heeft.” (VZ)

An­drés Inie­sta en Li­o­nel Mes­si zul­len vol­gens Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Bar­to­meu bin­nen­kort hun hand­te­ke­ning zet­ten. (Foto: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.