Su­per Le­a­gue on­ver­mij­de­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het is on­ver­mij­de­lijk dat de Cham­pi­ons Le­a­gue ver­an­dert in een Su­per Le­a­gue, waar­in de bes­te clubs van Eu­ro­pa het te­gen el­kaar op­ne­men. Dat stelt het Al­ge­meen Dag­blad. Ko­mend sei­zoen ver­de­len En­ge­land, Ita­lië, Span­je en Duits­land al de helft van het aan­tal tic­kets in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue; 16 van de 32 start­be­wij­zen. Vol­gens zaak­waar­ne­mer Rob Jan­sen is ver­zet zin­loos. “De FIFA en UEFA zijn bang, want de gro­te clubs heb­ben de macht om uit de Cham­pi­ons Le­a­gue te stap­pen en zelf iets te cre­ë­ren.”

“En dat de steen­rij­ke Qa­ta­ri het voet­bal al­leen als een grap­pig speel­tje ziet, is echt voor­bij. De bud­get­ten gaan van mil­joe­nen naar mil­jar­den, let maar op. Je kunt het pro­be­ren te­gen te hou­den, maar wat je be­ter kunt doen is er­op in­spe­len”, al­dus Jan­sen. Dat doet PSV. “Tot 2021 ligt de Cham­pi­ons Le­a­gue vast, maar als je daar­na iets an­ders wilt, moet je twee jaar daar­voor je plan­nen klaar heb­ben”, stelt di­rec­teur Toon Ger­brands, die lie­ver aan­haakt in de ach­ter­hoe­de dan af­haakt. Vol­gens Jan­sen is een Su­per Le­a­gue slechts het be­gin. “Er komt op ter­mijn zelfs een we­reld­com­pe­ti­tie, dat is on­ver­mij­de­lijk”, zegt de be­lan­gen­be­har­ti­ger. “Het wordt al­le­maal gro­ter en ze­ker niet klei­ner. On­ze rol? Een klein op­lei­dings­land. De clubs in Bel­gië, Ne­der­land en an­de­re klei­ne lan­den wor­den nu al op­ge­kocht en daar lo­pen straks de spe­lers van de rij­ke clubs die in de toe­komst even­tu­eel de stap naar de top kun­nen ma­ken.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.