Acht Su­ri­naam­se at­le­ten krij­gen Olym­pic Scho­ler­ships

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PISCH - Acht at­le­ten van Su­ri­na­me zijn op weg naar de Olym­pi­sche Spe­len 2020 in To­kio en in aan­mer­king ge­ko­men voor Olym­pic Scho­lar­ships. Hier­mee is de weg voor Su­nay­na Wa­hi en Mi­gu­el van As­sen (at­le­tiek), Ren­zo Tjon A Joe, Evi­ta Le­ter en Zu­hayr Pi­got (zwem­men), Ja­ïr Tjon En Fa (baan­wiel­ren­nen), Tosh van Dijk (tae­kwon­do) en Tosh van Dijk (bad­min­ton) een stuk mak­ke­lij­ker ge­wor­den.

Het Su­ri­naams Olym­pisch Co­mi­té (SOC) kreeg gis­te­ren het heu­ge­lij­ke nieuws van­uit Lausan­ne, Zwit­ser­land waar het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) is ge­ze­teld. SOC heeft als elk olym­pisch co­mi­té een lijst van spor­ters in­ge­diend bij Olym­pic So­li­da­ri­ty en op ba­sis van de ei­sen van Olym­pic So­li­da­ri­ty en de In­ter­na­ti­o­nal Fe­de­ra­ties zijn on­ze at­le­ten in aan­mer­king ge­ko­men.

Vol­gens het schrij­ven van het IOC is de start­da­tum van de beurs 1 sep­tem­ber en de spor­ters ko­men maan­de­lijks in aan­mer­king voor 625 US dol­lar. De Olym­pi­sche Scho­lar­ships lo­pen tot en met 31 au­gus­tus 2020. Olym­pic So­li­da­ri­ty heeft dit ge­daan als een lan­ge­ter­mijn­in­ves­te­ring in een aan­tal spor­ters. Dui­de­lijk wordt ge­maakt dat beur­zen in­ge­trok­ken kun­nen wor­den bij bles­su­res, het niet be­ha­len van de kwa­li­fi­ca­tie of om per­soon­lij­ke re­de­nen. De Olym­pi­sche Spe­len in To­kio du­ren van 24 ju­li tot en met 9 au­gus­tus 2020.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.