Jen­ni­fer La­wren­ce moet een pau­ze ne­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jen­ni­fer La­wren­ce gaat het rus­ti­ger aan doen. De ac­tri­ce heeft tijd voor zich­zelf no­dig. “Ik neem even pau­ze”, zo kon­dig­de ze aan in het Ame­ri­kaan­se pro­gram­ma To­day. “Ik heb voor de ko­men­de twee jaar niets ge­pland.”

Hoe ze de ko­men­de pe­ri­o­de gaat vul­len, weet Jen­ni­fer nog niet. “Mis­schien be­gin ik wel met pot­ten­bak­ken”, grap­te de ac­tri­ce, die ove­ri­gens niet uit­sluit dat ze al eer­der te­rug is. “Ik wil ge­woon even pau­ze ne­men. Mis­schien ben ik er over zes maan­den al­weer.”

Sinds 2010 ver­scheen er elk jaar op zijn minst één film waar­in Jen­ni­fer een rol speel­de. Daar tus­sen zit­ten hits als en de

De laat­ste, de hor­ror­film kwam de­ze maand uit.

(De Te­le­graaf.nl/Foto: gla­mour.com) Rob Kar­das­hi­an en Blac Chy­na zijn tot een over­een­komst ge­ko­men over hun doch­ter­tje Dream. De twee voor­ma­li­ge ge­lief­den zijn al maan­den in een pu­blie­ke ru­zie ver­wik­keld, maar heb­ben nu vol­gens bron­nen van TMZ be­slo­ten dat ze bei­de voor de helft zorg dra­gen voor het kind­je van tien maan­den.

Bij de on­der­han­de­lin­gen zou de jon­ge­re broer van Kim Kar­das­hi­an zijn ex flink te­ge­moet zijn ge­ko­men. Zo gaat hij Chy­na in plaats van de voor­ge­stel­de 10.000 dol­lar, 20.000 dol­lar per maand ali­men­ta­tie be­ta­len. In ruil daar­voor zou ze haar be­schul­di­gin­gen van hui­se­lijk ge­weld aan Robs adres in­trek­ken. Van die 20.000 dol­lar gaat een groot deel di­rect naar na­n­ny’s. Rob maakt zich na­me­lijk zor­gen om Chy­na’s moe­der­lij­ke kwa­li­tei­ten. Zo zou het mo­del haar doch­ter­tje af­ge­lo­pen week­end thuis heb­ben ge­la­ten, ter­wijl ze zelf ging fees­ten.

Het meis­je wordt ook in de ga­ten ge­hou­den door de kin­der­be­scher­ming in Los An­ge­les. De in­stel­ling is naar de rech­ter ge­stapt om te la­ten on­der­zoe­ken of Dream wel vei­lig op­groeit. Het on­der­zoek zou voor­al draai­en om ver­meend drugs­ge­bruik van Chy­na en haar be­schul­di­ging van mis­han­de­ling aan het adres van Rob. Ze vroeg aan het be­gin van de zo­mer nog een con­tact­ver­bod aan voor hem. De mu­si­cal TINA, over het le­ven en de car­ri­è­re van Tina Tur­ner, gaat in april 2018 in pre­mi­è­re in het Ald­wych The­a­tre in het Lon­den­se the­a­ter­dis­trict West End. Dit heeft Sta­ge En­ter­tain­ment gis­te­ren be­kend­ge­maakt in Lon­den.

De eerste voor­stel­lin­gen zijn te zien van­af 21 maart. De pre­mi­è­re is ge­pland op 17 april. Vrij­dag 22 sep­tem­ber be­gint de kaart­ver­koop. “Lon­den be­te­kent veel voor me. De­ze stad heeft een gro­te im­pact op mijn mu­ziek en le­ven”, al­dus Tur­ner. Het script voor TINA is ge­schre­ven door Ka­to­ri Hall met me­de­wer­king van Frank Ke­te­laar en Kees Prins. De mu­si­cal wordt ge­re­gis­seerd door Phyl­li­da Lloyd, die dat eer­der deed voor Mam­ma Mia! en de la­te­re film­ver­sie van de mu­si­cal. Joop van den En­de is als se­ni­or pro­du­cer nauw be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van de mu­si­cal en hij spreekt de zan­ge­res re­gel­ma­tig over de vor­de­rin­gen. La­ter dit na­jaar maakt Sta­ge En­ter­tain­ment de cast voor TINA be­kend. (De Te­le­graaf.nl/Foto:YouTu­be)

(De Te­le­graaf.nl/Foto: www.oxy­gen.com) Hol­ly­wood Re­por­ter Mo­dern Fa­mi­ly-ac­tri­ce

Sil­ver Li­nings Play­book, Ame­ri­can Hust­le, Joy

Hun­ger Ga­mes-se­rie. Mo­ther!,

Pla­ce,

Dy­nasty

Mel­ro­se (De Te­le­graaf.nl/ Foto: Pin­te­rest)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.