Wall Street koers­te af op licht la­ge­re ope­ning

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De Ame­ri­kaan­se beur­zen ga­ven gis­te­ren af op een licht la­ge­re ope­ning. Fu­tu­res op de toon­aan­ge­ven­de S&P 500 in­dex no­te­ren ruim een half uur voor de ope­nings­bel tot 0,1 pro­cent in het rood.

Het sen­ti­ment werd in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­do­mi­neerd door het nieuws dat Noord-Ko­rea voor de twee­de keer in min­der dan een maand een ra­ket over Japan heeft af­ge­vuurd, waar­mee Py­on­gyang de in­ter­na­ti­o­na­le druk om zijn nu­cle­ai­re pro­gram­ma te be­ëin­di­gen, ne­geert. “We­reld­wijd werd vrij rus­tig ge­re­a­geerd op de proef”, con­sta­teer­de markt­ana­list Mi­chael Hew­son van CMC Mar­kets. “Het is ech­ter moei­lijk om het ge­voel te ne­ge­ren dat dit scha­duw­boxen tus­sen Noord-Ko­rea en de rest van de we­reld zou kun­nen ein­di­gen in een se­ri­eu­ze mis­re­ke­ning aan de ene of an­de­re kant”, voeg­de hij toe. Op ma­cro-eco­no­misch vlak werd voor­beurs be­kend dat de om­zet van de Ame­ri­kaan­se de­tail­han­del in au­gus­tus op maand­ba­sis is ge­daald met 0,2 pro­cent. Op jaar­ba­sis was spra­ke van een toe­na­me van 3,2 pro­cent. De be­drij­vig­heid in de maak­in­du­strie in de Ame­ri­kaan­se deel­staat New Yorks is in sep­tem­ber re­de­lijk blij­ven lig­gen, maar licht af­ge­no­men ten op­zich­te van au­gus­tus. De in­dex voor de hui­di­ge markt­om­stan­dig­he­den daal­de van 25,2 in au­gus­tus naar 24,4 de­ze maand. La­ter op de dag vol­gen nog in­du­stri­ë­le pro­duc­tie-da­ta over au­gus­tus, het con­su­men­ten­ver­trou­wen in sep­tem­ber zo­als ge­me­ten door de Uni­ver­si­teit van Mi­chi­gan en de Ame­ri­kaan­se be­drijfs­voor­ra­den in ju­li. Olie no­teer­de gis­te­ren ho­ger. Een ok­to­ber-fu­tu­re West Texas In­ter­me­di­a­te steeg 0,4 pro­cent tot 50,07 dol­lar, ter­wijl een no­vem­ber-fu­tu­re Brent 0,4 pro­cent duur­der werd op 55,71 dol­lar. De eu­ro/dol­lar no­teer­de op 1,1971. Bij aan­vang van de han­dels­dag be­woog het munt­paar nog op 1,1921 en bij het slui­ten van de Ame­ri­kaan­se beur­zen op don­der­dag stond er een stand van 1,1919 op de bor­den. (Beurs­dui­vel/Foto: New York

Ti­mes.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.