Cen­tra­le bank Rus­land ver­laagt ren­te

Times of Suriname - - ECONOMIE -

RUS­LAND - De cen­tra­le bank van Rus­land heeft gis­te­ren de ren­te ver­laagd met 50 ba­sis­pun­ten naar 8,5 pro­cent. Dit meld­de de cen­tra­le bank. Vol­gens ana­list Lutz Kar­po­witz van Com­merz­bank is de ver­la­ging van de ren­te met 50 ba­sis­pun­ten niet iets om zor­gen over te ma­ken, hoe­wel de markt re­ken­de op een min­der ster­ke ver­la­ging van 25 ba­sis­pun­ten. “Het pro­bleem is dat de cen­tra­le bank tot nu toe zeer voor­zich­tig is ge­weest”, voeg­de hij toe. De raad van be­stuur van de cen­tra­le bank merk­te op dat de in­fla­tie mo­men­teel bij­na 4 pro­cent be­draagt, ter­wijl de eco­no­mie blijft groei­en. De cen­tra­le bank voor­spel­de een vo­la­tie­le ont­wik­ke­ling van het con­su­men­ten­prijs­peil vol­gend jaar. Om de in­fla­tie rond de 4 pro­cent te kun­nen hand­ha­ven zal de Bank of Rus­sia door­gaan met een ma­tig ver­krap­pend mo­ne­tair be­leid, schreef de cen­tra­le bank vrij­dag in een toe­lich­ting, toe­voe­gend dat in de ko­men­de twee kwar­ta­len ver­de­re ren­te­ver­la­gin­gen mo­gen wor­den ver­wacht. Vol­gens Kar­po­witz is er in­der­daad ruim­te voor ver­de­re ren­te­ver­la­gin­gen. “Maar ik ver­wacht niet dat die agres­sief zul­len zijn”, voeg­de hij toe. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.