Waar­ne­mend pre­si­dent no­digt BvL en ALS uit

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Waar­ne­mend pre­si­dent Ash­win Ad­hin heeft Wil­go Va­lies, de voor­zit­ter van de Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Al­li­an­tie van Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (ALS), sa­men met zijn be­stuur van­daag uit­ge­no­digd voor een ge­sprek op zijn kan­toor. Ad­hin heeft de bonds­voor­zit­ter gis­te­ren mid­dels een brief uit­ge­no­digd.

Ad­hin heeft van de bon­den op 5 ok­to­ber een brief ont­van­gen waar­in stond aan­ge­ge­ven dat zij met hem wil­len pra­ten over schen­din­gen van vak­ver­e­ni­ging­vrij­he­den, die door de re­ge­ring en met na­me het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC) zijn ge­pleegd. Ad­hin heeft gis­te­ren in zijn brief naar Va­lies aan­ge­ge­ven graag hier­over te wil­len pra­ten met de vak­bon­den. “In uw brief staat dat de re­ge­ring zich schul­dig heeft ge­maakt aan schen­ding van vak­ver­e­ni­ging­vrij­he­den van de BvL, ALS en leer­krach­ten II. Ver­der staat ook dat van­we­ge de­ze schen­din­gen de maat­re­ge­len die door de lei­ding van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur zijn ge­no­men, te­rug­ge­draaid moe­ten wor­den. Ik wil graag hier­over ge­ïn­for­meerd wor­den en wil graag we­ten wel­ke schen­din­gen al­le­maal zijn ge­pleegd en wel­ke maat­re­ge­len als ge­volg hier­van zijn ge­no­men”, geeft Ad­hin aan in zijn brief aan Va­lies.

De waar­ne­mend pre­si­dent wil de bond van­daag ont­van­gen voor een ge­sprek en vraagt hen om al­les op pa­pier te zet­ten en aan hem te over­han­di­gen. “Ik zou u dank­baar zijn als u mij bij dit ge­sprek een no­ti­tie kunt over­leg­gen waar­in al­le schen­din­gen af­zon­der­lijk zijn be­schre­ven en op grond van wel­ke na­ti­o­na­le wet­ge­ving en/of welk in­ter­na­ti­o­naal ver­drag, met na­me wel­ke ILO-con­ven­tie, wel­ke schen­ding ge­ba­seerd is. Ook over de maat­re­ge­len die OWC zou moe­ten te­rug­draai­en en op ba­sis waar­van dit moet ge­beu­ren, wil ik een over­zicht. Op een apar­te lijst kunt u ook al­le an­de­re door u nood­za­ke­lijk ge­ach­te be­spre­kings­pun­ten weer­ge­ven”, zegt Ad­hin in zijn brief aan Va­lies.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.