Su­ri­na­me maakt on­vol­doen­de ge­bruik van Chi­ne­se mid­de­len voor Zuid-Ame­ri­ka

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me maakt on­vol­doen­de ge­bruik van een fonds ter waar­de van USD 5 mil­jard dat door Chi­na is in­ge­steld voor Zuid-Ame­ri­ka. Ver­der is er een pot van USD 10 mil­jard be­schik­baar voor con­ces­si­o­ne­le le­nin­gen waar Su­ri­na­me ook ge­bruik van kan ma­ken. De hoop is dat het be­drijfs­le­ven van de­ze fi­nan­cie­rings­mo­ge­lijk­he­den ge­bruik maakt, maar tot zo­ver heeft al­leen de hui­zen­fa­briek Broad Ho­mes Su­ri­na­me dat ge­daan. Zhang Jinxi­ong, de am­bas­sa­deur van Chi­na in Paramaribo, ver­moedt dat het kan lig­gen aan on­vol­doen­de ken­nis over de pro­ce­du­res om in aan­mer­king tot ko­men voor het fonds en de le­ning.

Ook in an­de­re lan­den in de re­gio is de toe­stroom nog niet wat het we­zen moet. Van­daar dat een team van des­kun­di­gen ko­men­de maand naar Ar­gen­ti­nië gaat om het een en an­der uit te leg­gen over hoe de­ze fi­nan­ci­ë­le mo­ge­lijk­he­den aan­ge­wend kun­nen wor­den. Zhang hoopt dat ook van­uit Su­ri­na­me, in het bij­zon­der het be­drijfs­le­ven, er ge­ïn­te­res­seer­den zul­len deel­ne­men aan de­ze in­for­ma­tie­ses­sies. “Er zijn heel veel mo­ge­lijk­he­den. Al­leen moe­ten zij pre­cies we­ten hoe die te be­na­de­ren. Van­daar een se­mi­nar in Ar­gen­ti­nië. De des­kun­di­gen zul­len het uit­leg­gen en meer in­for­ma­tie ver­schaf­fen in dat ver­band”, zegt Zhang.

Er zijn in het ka­der van de Chi­na-Celac sa­men­wer­king nog een reeks van fi­nan­cie­rings­mo­ge­lijk­he­den die Chi­na heeft aan­ge­bo­den aan de re­gio. Zo is de kre­diet­li­miet voor spe­ci­a­le le­nin­gen ver­hoogd naar 20 USD mil­jard. Chi­na ziet Zuid-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied als een be­lang­rij­ke po­li­tie­ke en han­dels­part­ner in de we­reld. De Chi­ne­se pre­si­dent Xi Jin­ping heeft dit tij­dens zijn be­zoek in 2015 be­na­drukt met het be­schik­baar stel­len van een reeks fi­nan­cie­rings­mo­ge­lijk­he­den te­gen een lan­ge ren­te als­ook mil­jar­den die mid­dels schen­kin­gen te ha­len zijn. Tij­dens die ver­ga­de­ring met de lei­ders van de re­gio heeft Xi toe­ge­zegd dat zijn land de ko­men­de 10 ja­ren ruim USD 250 mil­jard zal in­ves­te­ren in Zuid-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.