Loon­be­las­ting on­der ver­groot­glas

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De in­voe­ring van Be­las­ting Toe­ge­voeg­de Waar­de (BTW) gaat niet meer door op 1 ja­nu­a­ri 2018. De­ze in­kom­sten­ver­ho­gen­de maat­re­gel moet de Staat een ad­di­ti­o­ne­le SRD 400 mil­joen per jaar op­le­ve­ren, maar de voor­be­rei­din­gen zijn nog in vol­le gang en de wet moet vol­gens mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën goed voor­be­reid wor­den. “Het gaat wel door er­gens in 2018, maar het komt. 1 ja­nu­a­ri gaan wij ab­so­luut niet ha­len”, zegt de be­winds­man.

Mo­men­teel wordt wel de laat­ste hand ge­legd aan de ont­werp­wet. Dit ge­beurt met ter za­ke des­kun­di­gen en be­lang­heb­ben­den. BWT is een ma­nier om om­zet­be­las­ting te hef­fen, maar is ef­fi­ci­ën­ter en heeft in­vloed op spe­ci­fie­ke pro­ces­sen in de pro­duc­tie- en dis­tri­bu­tie­sec­tor. Er zal dan niet meer een al­ge­he­le om­zet­be­las­ting be­taald hoe­ven te wor­den. Het stre­ven is om nog dit jaar de ont­werp­wet BTW naar het par­le­ment te stu­ren.

De Su­ri­naam­se Fe­de­ra­tie van Be­las­ting­ad­vi­seurs (SFB) is niet te­gen de in­tro­duc­tie van BTW, maar houdt wel een vin­ger aan de pols. Zij ver­wacht een groot im­pact op zo­wel het be­drijfs­le­ven als op de sa­men­le­ving. Op 20 ok­to­ber komt de SFB bij­een om over dit vraag­stuk te brain­stor­men en ziet ook graag dat zij be­trok­ken wordt om te mo­gen hel­pen mee­den­ken.

Vol­gens mi­nis­ter Hoef­draad wordt er te­ge­lij­ker­tijd ook ge­werkt aan het voor­stel om de schij­ven voor loon­be­las­ting aan te pas­sen. De vak­be­we­ging heeft va­ker over dit vraag­stuk ge­klaagd en ziet dit juist als een ma­nier voor de over­heid om aan meer in­kom­sten te ko­men zon­der dat de on­der­ste la­gen van de sa­men­le­ving wor­den ge­trof­fen. Hoef­draad zegt dat bin­nen de re­ge­ring ook hier­over ge­dis­cus­si­eerd wordt en in­tus­sen zijn er stap­pen ge­zet om de be­las­ting­schij­ven on­der de loep te ne­men. “We moe­ten wat doen met loon­be­las­ting”, zegt de be­winds­man.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.