Va­lies gaat Staats­be­sluit over her­waar­de­ring aan­vech­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur is niet met de vak­bon­den om ta­fel gaan zit­ten, al­vo­rens een be­sluit te ne­men over het her­waar­de­rings­pro­gram­ma. Dit zegt voor­zit­ter Wil­go Va­lies van de Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Al­li­an­tie van Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (ALS) als re­ac­tie op het staats­be­sluit, dat de re­ge­ring heeft ge­sla­gen om­trent dit on­der­werp.

Va­lies geeft aan dat de be­lang­rijk­ste re­den waar­om ze dit Staats­be­sluit gaan aan­vech­ten, is dat het vo­ri­ge Staats­be­sluit is vast­ge­steld zon­der af te stem­men met de vak­bon­den. De over­heid is bij het vo­ri­ge Staats­be­sluit ge­ko­men aan de ver­wor­ven­he­den van de vak­bon­den. Va­lies heeft con­tact ge­had met Rob­by Be­ren­stein, de voor­zit­ter van C-47, die ook in de Staats­raad zit­ting heeft. Maan­dag is het be­sluit ge­no­men en goed­ge­keurd, maar de BvL/ALS heeft nog geen in­zicht in de za­ken ge­had die in dit be­sluit zijn aan­ge­ge­ven. Maar de BvL/ALS heeft van­af het be­gin te­gen de­ze werk­wij­ze ge­pro­tes­teerd. Va­lies vindt dat er op een goe­de ma­nier moet wor­den over­legd en niet zo­maar een be­sluit moet wor­den ge­no­men. “Het kan niet een­zij­dig zijn, zij heb­ben be­hoef­te aan over­leg, maar tot op he­den is er hier­aan geen uit­voe­ring ge­ge­ven”, zegt Va­lies. “Al­le maat­re­ge­len wor­den zon­der in­spraak van BvL/ALS ge­no­men, maar we wil­len dat dit op een vol­was­sen ma­nier plaats­vindt. Er wor­den po­gin­gen on­der­no­men, maat­re­ge­len te­gen de leer­krach­ten”, zegt Va­lies.

De re­ge­ring wil de vak­bond niet meer fa­ci­li­te­ren, ter­wijl in de In­ter­na­ti­o­na­le Ar­beids­or­ga­ni­sa­tie (ILO)con­ven­tie is aan­ge­ge­ven hoe men met de vak­bond te werk moet gaan. Op al­ler­lei ma­nie­ren wil de re­ge­ring de vak­bond uit­scha­ke­len. “We gaan niet zo­maar op straat om te pro­tes­te­ren; bij din­gen die niet door de beu­gel kun­nen, on­der­ne­men we stap­pen”, al­dus Va­lies. De re­ge­ring komt aan de vrij­heid van de wer­kers van de vak­bond. Er wordt een he­le­boel te­gen de leer­krach­ten aan­ge­daan, zo­als het dwin­gen om tot drie uur ’s mid­dags te wer­ken. Maar de leer­krach­ten heb­ben een sta­tus en daar mag men niet aan­ko­men. De bonds­voor­zit­ter geeft aan al­les in het werk te stel­len dat de­ze maat­re­ge­len te­rug­ge­draaid zul­len wor­den, om­dat de mi­nis­ter be­zig is de vak­bon­den mond­dood te ma­ken en dat gaan ze niet ac­cep­te­ren. “Er zijn dui­de­lijk con­ven­ties die de po­si­tie van de vak­bond moe­ten waar­bor­gen dat de vak­bon­den in­der­daad de ruim­te moe­ten krij­gen om hun werk te doen”, geeft Va­lies aan. “Er zul­len ju­ri­di­sche stap­pen on­der­no­men wor­den om de­ze maat­re­ge­len aan te vech­ten. We zul­len ook naar de ILO stap­pen om on­ze pro­test te de­po­ne­ren”, al­dus Va­lies.

JA/MTP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.