Am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong: “Cul­tuur en mode gaan hand in hand”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Cul­tuur is een in­te­gra­le kracht voor een na­tie om te over­le­ven en te bloei­en. Chi­na die een be­scha­ving is die ou­der is dan vijf dui­zend jaar, is ge­ze­gend met rij­ke tra­di­ties en erf­goed. De­ze cul­tu­re­le wor­te­len heb­ben men­sen in staat ge­steld om ve­le uit­da­gin­gen te over­win­nen in hun stre­ven naar voor­spoed en voor­uit­gang”, zei de Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong gis­te­ren bij de ope­ning van de

Su­ri­na­me Fas­hi­on Week 2017.

Vol­gens hem is Su­ri­na­me een trots land met een rij­ke cul­tuur. “Men kan Su­ri­na­me niet ver­la­ten zon­der zijn dy­na­mi­sche cul­tu­re­le di­ver­si­teit en ver­ba­zing­wek­ken­de har­mo­ni­eu­ze co-exis­ten­tie van ver­schil­len­de et­ni­sche groe­pen op te mer­ken. Dit is de eerste keer dat de am­bas­sa­de sa­men­werkt met de Su­ri­na­me Fas­hi­on Week en de di­plo­ma­tie­ke en con­su­lai­re groep van Su­ri­na­me om er voor te zor­gen dat mode en lief­da­dig­heid hand in hand kun­nen gaan”, zegt de am­bas­sa­deur

Jinxi­ong ver­telt dat tij­dens zijn be­zoek aan La­tijnsA­me­ri­ka drie jaar ge­le­den pre­si­dent Xi Jin­ping van het Volks­re­pu­bliek Chi­na het be­lang van cul­tu­re­le voor­spoed voor Chi­na, La­tijns-Ame­ri­ka en de Ca­ri­bi­sche lan­den in hun po­gin­gen voor be­te­re ont­wik­ke­ling heeft ge­zien. “De pre­si­dent sug­ge­reer­de dat we moe­ten le­ren van el­kaars cul­tu­re­le pres­ta­ties, dat we met de cul­tu­re­le uit­wis­se­lin­gen tus­sen Chi­na en La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied een voor­beeld moe­ten zijn van har­mo­ni­eu­ze co-exis­ten­tie en we­der­zijd­se pro­mo­tie on­der ver­schei­de­ne be­scha­vin­gen en moe­ten bij­dra­gen aan de cul­tu­re­le di­ver­si­teit in de we­reld”, ver­telt Jinxi­ong. Tij­dens de Su­ri­na­me Fas­hi­on Week zul­len de Chi­ne­se ont­wer­pers, Ho Kin­wah en Tif­fa­ny Fung, en de Chi­ne­se ar­tiest, Li Haixia hun ont­wer­pen pre­sen­te­ren. “Mode is een fei­te een mo­der­ne ma­ni­fes­ta­tie van cul­tuur en een mak­ke­lijk in­stru­ment, en een inspiratie van cre­a­ti­vi­teit wel­ke een toe­ne­men­de in­vloed heeft in ons le­ven”, zegt de am­bas­sa­deur. Ook geeft hij aan dat sa­men met ont­wer­pers van Su­ri­na­me, an­de­re Ca­ri­bi­sche lan­den en Chi­na de bes­te col­lec­ties ge­pre­sen­teerd zul­len wor­den. “Te­vens zul­len de ver­ha­len om­trent hun cul­tu­re­le ach­ter­grond met u wor­den ge­deeld. Ik ge­loof dat we in staat zul­len zijn om een stap ver­der te ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.