Eva­lu­a­tie va­kan­tie­druk­te re­cre­a­tie­oor­den niet roos­kleu­rig

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Pa­ra heeft in de va­kan­tie­pe­ri­o­de vijf ver­keers­do­den moe­ten be­treu­ren en één dren­ke­ling. Vol­gens cij­fers van de po­li­tie van Pa­ra zijn ne­gen rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd van­we­ge hard­rij­den en rij­den on­der in­vloed van al­co­hol. Vei­lig­heids­ac­to­ren heb­ben vo­ri­ge week een mee­ting ge­had met di­s­tricts­com­mis­sa­ris Ar­mand Ju­rel waar­bij de va­kan­tie­pe­ri­o­de werd gee­va­lu­eerd. Er werd zelfs niet ge­schroomd om po­li­tie­agen­ten te be­le­di­gen en te in­ti­mi­de­ren om­dat de­ze vaak slechts met twee tot drie per­so­nen uit­re­den om on­ge­re­geld­he­den op de oor­den te be­kij­ken. Or­de­ver­stoor­ders op ver­schil­len­de re­cre­a­tie­oor­den heb­ben te ma­ken ge­had met hard op­tre­den van po­li­tie-een­he­den, bin­nen de re­gels van wet en re­gel­ge­ving.

Bij ver­schil­len­de re­cre­a­tie­oor­den bra­ken re­gel­ma­tig vecht­par­tij­en uit. Er vond ook ern­sti­ge ver­sto­ring plaats van de open­ba­re or­de en er was ook mel­ding van mis­drij­ven. De zicht­baar­heid van de po­li­tie moest ver­der wor­den op­ge­voerd met mo­tor sur­veil­lan­ce op al­le pri­mai­re- en aan­voer­we­gen. Op stra­te­gi­sche pos­ten heeft de po­li­tie in sa­men­wer­king met het Na­ti­o­naal Le­ger (NL) ook con­tro­le­werk­zaam­he­den moe­ten uit­voe­ren. Naast de on­der­steu­ning van het NL is er ook een in­ter­ven­tie-een­heid in­ge­steld die in de na­bije om­ge­ving van de oor­den post­vat­te, om op af­roep ter plek­ke te zijn. De­ze een­heid had de op­dracht om hard op te tre­den bin­nen de re­gels van wet en re­gel­ge­ving te­gen ern­sti­ge or­de­ver­stoor­ders. De brand­weer, po­li­tie, het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg, het Na­ti­o­naal Le­ger, de Be­las­tings­dienst, de Ma­ri­tie­me Au­to­ri­teit Su­ri­na­me en de Be­stuurs­dienst heb­ben in de af­ge­lo­pen va­kan­tie­pe­ri­o­de zorg moe­ten dra­gen voor de al­ge­he­le vei­lig­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.