Melk­boe­ren wil­len recht­streeks ver­ko­pen aan con­su­ment

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De melk­boe­ren die ver­bon­den zijn aan de Vee­hou­ders­bond zijn tot een ei­gen op­los­sing ge­ko­men voor de ve­le on­e­nig­he­den tus­sen hen en de Melk Cen­tra­le Paramaribo (MCP). Dit werd be­kend­ge­maakt door voor­zit­ter van de bond Mu­kesh Ram­la­g­an. De melk­boe­ren zul­len voort­aan hun melk recht­reeks aan de con­su­ment ver­ko­pen. Op zo een ma­nier kan ie­de­re con­su­ment zelf be­pa­len wat voor melk hij/zij wil aan­schaf­fen. Ram­la­g­an gaf in een in­ter­view met Ti­mes of Su­ri­na­me aan dat de melk­boe­ren tot de con­clu­sie zijn ge­ko­men dat ze in de ma­ling wor­den ge­no­men door de MCP. Al ja­ren wordt er ge­klaagd over di­ver­se din­gen met als be­lang­rijk­ste de kwa­li­teits­con­tro­le. Boe­ren vra­gen nu om zelf hun melk te ver­ko­pen aan de con­su­ment zo­dat de­ze zelf kan be­pa­len. Pu­re melk heeft een an­der vet­ge­hal­te en is dus an­ders in kwa­li­teit, smaak en houd­baar­heid. Vol­gens de laat­ste sta­tu­ten zal melk voor 60 % uit melk­poe­der be­staan. Dit kwam zeer hard bij de boe­ren over, daar zij dan min­der kun­nen le­ve­ren voor de MCP. De boe­ren zijn, in­dien men hier­mee ak­koord zou gaan, be­reid om te vol­doen aan al­le ei­sen die die­nen voor de ver­koop van melk. Ram­la­g­an gaf ook mee dat met dit op­los­sings­mo­del bei­de par­tij­en aan hun trek­ken zul­len ko­men. “Het is een win-winsi­tu­a­tie.” MW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.