Drie­ën­half jaar cel­straf voor roof­over­val

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Er­nes­to A (23) is gis­te­ren ver­oor­deeld tot drie­ën­half ge­van­ge­nis­straf voor het ple­gen van een roof­over­val in een wo­ning te Sun­ny­po­int. Hoe­wel hij ont­kent schul­dig te zijn, vindt de rech­ter en of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal dat het be­wijs is ge­le­verd. De ma­gi­straat zegt dat de jon­ge­man op de zit­ting ont­ken­de, maar bij de po­li­tie vol­mon­dig be­ken­de. Zij ge­loof­de niet dat hij dron­ken was toen hij de be­ro­ving pleeg­de.

Ra­thi­pal eis­te vier jaar cel­straf. Het slacht­of­fer lag te sla­pen toen zij op een ge­ge­ven mo­ment een vreemd ge­luid hoor­de. De ach­ter­deur werd ge­for­ceerd. Zij zag dat vier ge­wa­pen­de en ge­mas­ker­de man­nen in de wo­ning wa­ren. Een van hen bracht haar naar de woon­ka­mer en dreig­de haar te ver­krach­ten. De da­ders heb­ben haar be­tast. Zij maak­ten SRD 2000, mo­bie­le te­le­foons, een hals­ket­ting en arm­ban­den buit. De hals­ket­ting van de vrouw werd weg­ge­rukt. Drie van haar tan­den wer­den ka­pot­ge­sla­gen. Toen de vrouw om hulp gil­de, kwam haar zoon uit zijn ka­mer. De ove­ri­ge man­nen ren­den weg, maar het ge­luk­te de vrouw Er­nes­to A aan zijn kruis vast te grij­pen. De of­fi­cier zegt dat de jon­ge­man bij een kor­te on­der­vra­ging toe­gaf een be­ro­ving te heb­ben ge­pleegd. Bij de in­spec­teur ver­klaar­de hij met an­de­re man­nen te zijn ge­weest bij de wo­ning. Er­nes­to A bleef in het huis en moest het slacht­of­fer in de ga­ten hou­den voor zijn kom­pa­nen. Vol­gens de ver­vol­gings­amb­te­naar is Er­nes­to A een van de da­ders ge­weest. Zij merkt op dat hij een be­schrij­ving van de wo­ning gaf. Zij zegt dat het slacht­of­fer trau­ma op­liep en dat het on­vei­lig ge­voel mis­schien nooit wordt weg­ge­maakt.

Ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter be­toog­de dat zijn cli­ënt niets wist dat de me­de­ver­dach­ten voor­ne­mens had­den een be­ro­ving te ple­gen. Vol­gens haar was de jon­ge­man on­der in­vloed van al­co­hol, maar zij be­na­druk­te te­ge­lij­ker­tijd dat al­co­hol niet de schuld kan krij­gen. Zij zei dat de man voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Vol­gens haar wil de jon­ge­man weer naar school gaan en zij vroeg daar­om een kans voor hem dat hij zijn le­ven weer kan op­pak­ken. De jon­ge­man ont­moet­te een van de man­nen en dronk bier­tjes sa­men met hem. Daar kwa­men de an­de­ren ook. Hij voel­de zich op den duur be­roerd en had hon­ger. Hij ging mee met de man­nen die bij een wo­ning stop­ten. Hij stap­te uit en stond bui­ten. Vol­gens hem gaf een van de man­nen hem een wiel­sleu­tel vast te hou­den. Hij bleef er­bij niets te we­ten van de be­ro­ving. Hij ont­kent dat hij een mas­ker op­had, maar de slacht­of­fers ver­kla­ren dat wel. Bij het wor­ste­len raak­te zijn mas­ker los waar­na de zoon van de vrouw hem her­ken­de als ene Dog­la. Er­nes­to A her­ken­de de zoon ook.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.