He­ler had ge­sto­len goe­de­ren on­der zich

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft Ran­dy T gis­te­ren ver­oor­deeld voor he­ling, drugs­be­zit en het in be­zit zijn van pa­tro­nen. Zij leg­de hem con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie twaalf maan­den cel­straf waar­van twee voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest op. Ver­schil­len­de goe­de­ren die van mis­drijf af­kom­stig zijn, zijn bij Ran­dy T in be­slag ge­no­men. Ran­dy T ont­kent dief­stal­len te heb­ben ge­pleegd, maar de ge­sto­len spul­len wer­den bij hem aan­ge­trof­fen. De­ze zaak kwam aan het rol­len toen een be­na­deel­de aan­gaf, dat in zijn huis was in­ge­bro­ken waar­bij USD 350 en een brom­fiets zijn weg­ge­no­men. Hij ging bij een be­drijf en zag zijn brom­fiets daar ge­par­keerd. Hij her­ken­de die brom­fiets en maak­te mel­ding bij de po­li­tie. Het bleek dat ene TT met de brom­fiets aan het werk ver­scheen. TT be­weert dat hij geen dief­stal pleeg­de en niet wist dat de brom­fiets van dief­stal af­kom­stig was. Hij ver­tel­de dat hij de brom­fiets van zijn oom kreeg. Ran­dy T werd toen in beeld ge­bracht. Daar­bij werd een on­der­zoek ver­richt op de lo­ca­tie waar Ran­dy T lo­geer­de. Daar wer­den ge­sto­len goe­de­ren aan­ge­trof­fen. Een man bood Ran­dy T on­der­dak aan, maar wil­de daar­na dat die de plaats moest ver­la­ten. Ran­dy T ver­trok met een deel van de goe­de­ren en liet het an­der deel ach­ter. De goe­de­ren ble­ken van mis­drijf af­kom­stig te zijn. Be­na­deel­den her­ken­den hun goe­de­ren po­si­tief. “Het kan zijn dat de ver­dach­te be­trok­ken is ge­weest bij de dief­stal, maar hij kan niet ver­we­ten wor­den. Dui­de­lijk is de he­ling en de goe­de­ren zijn te­recht”, zei de of­fi­cier. Bij de aan­hou­ding wer­den 80 gram ma­ri­hu­a­na­za­den en scher­pe pa­tro­nen op hem ge­von­den. Ran­dy T vindt het erg dat hij be­schul­digd wordt van de he­ling van goe­de­ren. Vol­gens hem wa­ren de goe­de­ren van Dwight die hem moest be­ta­len. Hij kreeg de­ze goe­de­ren van Dwight.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.