In­braak­ver­dach­te her­kent zich niet op beel­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Va­nu­el T her­kent zich niet op ca­me­ra­beel­den. Gis­te­ren werd er beeld­ma­te­ri­aal in de rechts­zaal ge­toond waar­bij een man liep en daar­na sa­men met een an­der het raam van een wo­ning for­ceer­de. Vol­gens hem is hij ech­ter niet op de beel­den te zien. Zijn vrien­din is ook in de rechts­zaal ge­hoord. Raads­man Ra­oul Lo­bo gaf haar als ge­tui­ge a de­char­ge op. Vol­gens de vrouw klopt het niet dat zij bij de po­li­tie ver­klaar­de Va­nu­el T op beeld­ma­te­ri­aal te heb­ben her­kend. Zij ge­tuig­de dat na de aan­hou­ding van haar part­ner zij toi­let­ar­ti­ke­len voor hem moest bren­gen. Zij ging naar het po­li­tie­bu­reau waar zij de spul­len gaf. Toen haar ge­ge­vens wer­den op­ge­vraagd, gaf zij die door. Ze geeft aan dat zij dacht dat de ge­ge­vens no­dig wa­ren om­dat zij de spul­len had ge­bracht. Toen een po­li­tie­man haar vra­gen stel­de over de zaak, zei zij niet te wil­len be­moei­en. Zij zegt op geen en­kel mo­ment te heb­ben aan­ge­ge­ven, dat zij haar part­ner op de beel­den her­ken­de. Dat staat ech­ter in het pro­ces-ver­baal vast, welk niet ge­te­kend is door de ge­tui­ge. Vol­gens de ge­tui­ge is thuis bij haar ook een on­der­zoek ver­richt. Zij zegt dat de po­li­tie­man haar ook voor­hield dat haar wat te wach­ten staat bij de rech­ter. Zij zegt dat de po­li­tie­man voor haar loog dat zij haar part­ner her­ken­de op de beel­den. Va­nu­el T ver­klaart dat hij niet heeft in­ge­bro­ken. Op 26 ok­to­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.