In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Kunst­mest

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Op 13 ok­to­ber wordt er we­reld­wijd te­rug ge­blikt naar een uit­vin­ding, die niet met­een op­valt. Op de­ze dag wordt de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Kunst­mest ge­vierd. On­der kunst­mest wor­den door­gaans mid­de­len van niet-bi­o­lo­gi­sche oor­sprong ver­staan die ter be­vor­de­ring van de groei van ge­was­sen aan de bo­dem wor­den toe­ge­voegd. Een be­te­re om­schrij­ving zou ech­ter zijn al­le voe­dings­ele­men­ten die kunst­ma­tig ge­won­nen wor­den. Chi­li­sal­pe­ter is bij­voor­beeld van or­ga­ni­sche oor­sprong maar wordt kunst­ma­tig in een fa­briek ver­werkt en het krijgt dan ook de naam kunst­mest mee. Dit in te­gen­stel­ling tot or­ga­ni­sche mest; de uit­werp­se­len van die­ren en ge­fer­men­teer­de res­ten van plan­ten en die­ren. Bij­na al­le kunst­mest­stof­fen zijn zou­ten en die wor­den in de gang­ba­re land­bouw ge­bruikt. In de bi­o­lo­gi­sche land­bouw wordt kunst­mest niet ge­bruikt. On­der­scheid kan ge­maakt wor­den in hoofd- en spo­ren­ele­men­ten. Van de hoofd­ele­men­ten wordt tij­dens de groei veel op­ge­no­men. Spo­ren­ele­men­ten wor­den maar in klei­ne hoe­veel­he­den op­ge­no­men, maar be­ho­ren wel tot de be­lang­rij­ke voe­dings­stof­fen. Er zijn 12 ele­men­ten voor een goe­de plan­ten­groei nood­za­ke­lijk, zon­der één er­van zal een plant ge­bre­ken gaan ver­to­nen. In 1910 luk­te het Fritz Ha­ber als eerste om stik­stof uit de lucht om te zet­ten in am­mo­ni­ak via het zo­ge­naam­de Ha­berBo­sch­pro­ces. Dit pro­ces kost veel ener­gie in de vorm van aard­gas. Am­mo­ni­ak vormt de ba­sis van de mo­der­ne stik­stof­mest­stof­fen. Het Ca­na­de­se Po­tashCorp is nu ver­uit de groot­ste kunst­mest­pro­du­cent ter we­reld. Het be­drijf heeft markt­po­si­ties in de drie be­lang­rijk­ste in­gre­di­ën­ten voor kunst­mest. Het sim­pe­le con­cept van uit­werp­se­len strooi­en over land om daar be­te­re ge­was­sen te ver­bou­wen, zorgt over de he­le we­reld voor een ver­hoog­de voed­sel­pro­duc­tie, en daar­mee voor be­te­re leef­om­ge­vin­gen, min­der hon­ger en een veel be­ter be­staan. Tij­dens We­reld Kunst­mest­dag denkt men even aan de be­lang­rij­ke rol die mest speelt in de we­reld­eco­no­mie. Op die Dag wordt ge­ke­ken naar hoe kunst­mest on­der an­de­re er voor heeft ge­zorgd dat een lap grond in de af­ge­lo­pen de­cen­nia veel meer men­sen kon voe­den, en dat de in­ter­na­ti­o­na­le voed­sel­pro­duc­tie er hard op voor­uit is ge­gaan.

(Bron: fer­ti­li­zer­day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.