Hul­di­ging aan agra­ri­ërs op ‘Dag der Agra­ri­ërs’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij en de Fe­de­ra­tie van Su­ri­naam­se Agra­ri­ërs heb­ben op de ‘Dag der Agra­ri­ërs’ op 8 ok­to­ber ruim veer­tig land­bou­wers, vis­sers en vee­hou­ders ge­hul­digd. Voor hun bij­zon­de­re bij­dra­ge aan agra­ri­sche ac­ti­vi­tei­ten, wel­ke mee­helpt aan de ont­wik­ke­ling van Su­ri­na­me, zijn zij in de bloe­me­tjes ge­zet op 9 ok­to­ber in het SAIS-ge­bouw. Dit meldt Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut (NII) in een pers­be­richt.

De ge­pen­si­o­neer­de agra­ri­ërs be­ho­ren tot de groot­ste groep die is ge­hul­digd. Het the­ma voor dit jaar is ‘Sit down for break­fast, stan­dup for the far­mers’. De ge­no­dig­den heb­ben ge­no­ten van een heer­lijk en ge­zond ont­bijt, waar­van 90% uit Su­ri­naam­se pro­duc­ten be­stond. Hier­na heb­ben zij een cer­ti­fi­caat in ont­vangst mo­gen ne­men. Bij de­ze hul­di­ging was de first la­dy Ingrid Bou­ter­seWal­dring en voor­zit­ter van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee Jen­ni­fer Si­mons te gast. Hier­bij werd de ope­ning van de Su­ri­na­me Agri­cul­tu­re & Food Event (SAFE), sa­men met de Ca­rib­bean Week of Agri­cul­tu­re ge­vierd. In 2014 heeft mi­nis­ter Soe­resh Al­goe 8 ok­to­ber uit­ge­roe­pen tot ’Dag der Agra­ri­ërs’ in Su­ri­na­me. In Gu­a­te­ma­la wordt de ‘Dag der Agra­ri­ërs’ ook op 8 ok­to­ber her­dacht. Tij­dens de laatst­ge­hou­den COTED-mee­ting heeft mi­nis­ter Soe­resh Al­goe een voor­stel ge­daan om de­ze dag aan agra­ri­ërs toe te ken­nen, voor hun enor­me bij­dra­ge aan de voed­sel­ze­ker­heid voor de mens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.