JCI Su­ri­na­me kiest be­stuur voor 2018

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De ge­ne­ral as­sem­bly van de Ju­ni­or Cham­ber In­ter­na­ti­o­nal (JCI) Su­ri­na­me heeft al een nieuw be­stuur ge­ko­zen voor 2018. Ju­ni­or Cham­ber In­ter­na­ti­o­nal is een in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie van ac­tie­ve bur­gers in de leef­tijds­klas­se 18 tot en met 40 jaar, die als hoofd­doel heeft het cre­ë­ren van duur­za­me po­si­tie­ve ver­an­de­ring en sti­mu­le­ren van ont­wik­ke­lings­kan­sen voor jon­ge­ren in de we­reld. Su­ri­na­me maakt als 56 jaar deel uit van de­ze prach­ti­ge or­ga­ni­sa­tie. Com­mu­ni­ca­tie, com­mit­ment, sa­men­wer­king, em­po­wer­ment en lief­de zijn en­ke­le van de sleu­tel­woor­den die de kan­di­da­ten naar vo­ren heb­ben ge­bracht tij­dens hun speech. Gi­sèle Tjon Kie Sim, na­ti­o­nal pre­si­dent elect, zegt dat de le­den de be­lang­rijk­ste scha­kels zijn bin­nen de or­ga­ni­sa­tie; zij wil zich daar­om sa­men met haar be­stuur sterk ma­ken om de zes ka­mers (JCI Paramaribo, JCI Ni­lom, JCI Fe­ma­le, JCI Uni­fy, JCI SYMA en JCI Ur­ban) te em­po­we­ren en de juis­te be­ge­lei­ding te ge­ven. In 2016 is JCI ge­start met de Pea­ce is Pos­si­ble­cam­pag­ne en in 2018 zal JCI Su­ri­na­me in­vul­ling ge­ven aan de­ze cam­pag­ne. Bij de Pea­ce awa­re­ness pro­ject zal men le­ren hoe met el­kaar om te gaan in de vorm van lief­de en saam­ho­rig­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.