Chi­na schenkt ap­pa­ra­tuur aan BUZA

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De am­bas­sa­de van de Volks­re­pu­bliek Chi­na schonk op 9 ok­to­ber ap­pa­ra­tuur aan het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken (BUZA). Dit werd aan­ge­ven in een pers­be­richt van het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut (NII). De schen­king be­stond on­der an­de­re uit scan­ners, een desk com­pu­ter, vi­deo- en fo­to­ca­me­ra’s. De Chi­ne­se am­bas­sa­deur Zhang Jinxi­ong over­han­dig­de de ap­pa­ra­tuur aan BUZA-mi­nis­ter Yl­diz Pol­lack-Beighle. Bij de ge­le­gen­heid me­mo­reer­de zo­wel de mi­nis­ter als de am­bas­sa­deur de uit­ste­ken­de bi­la­te­ra­le re­la­ties tus­sen bei­de lan­den en ook de bij­zon­de­re spon­ta­ne en prag­ma­ti­sche re­la­tie tus­sen de am­bas­sa­de en het mi­nis­te­rie.

De ap­pa­ra­tuur zal wor­den in­ge­zet bij de uit­voe­ring van het pro­ject Con­tent Ma­na­ge­ment Sy­s­tem. Het pro­ject heeft als doel de di­gi­ta­li­se­ring van al­le cor­res­pon­den­tie en af­han­de­ling van do­cu­men­ten van het de­par­te­ment. Het ap­pa­ra­tuur zal bij­dra­gen aan het ef­fi­cient en ef­fec­tief ver­rich­ten van het werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.