We­reld Trom­bo­se­dag

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Trom­bo­se is een ziek­te waar­bij een on­ge­woon gro­te bloed­prop zich op­hoopt in een bloed­vat of ader. Op 13 ok­to­ber viert men jaar­lijks We­reld Trom­bo­se­dag. Op de­ze dag die is in­ge­luid in 2015, wordt er on­der­han­deld op wel­ke ma­nie­ren men zich kan be­scher­men te­gen de­ze ziek­te.

Trom­bo­se is de aan­doe­ning waar­bij er in een bloed­vat een bloed­stol­sel, de zo­ge­naam­de trom­bus, ge­vormd wordt. Trom­bo­se kan ont­staan in slag­ade­ren en ade­ren. Een slag­ader­lij­ke trom­bus leidt tot een ver­min­der­de bloed­toe­voer in de weef­sels die door de­ze slag­ader wor­den ver­zorgd. Een slag­ader­lij­ke trom­bo­se ont­staat meest­al in sa­men­hang met athe­ro­scle­ro­se. Een ader­lij­ke trom­bus leidt tot ver­min­der­de bloed­af­voer en zwel­ling. Een ge­vaar bij trom­bo­se is dat de bloed­stol­sels los­ra­ken van de vaat­wand en door het stro­men­de bloed mee­ge­voerd wor­den tot ze vast­lo­pen in een klei­ner bloed­vat, en dat af­slui­ten. Zo’n mee­ge­voerd bloed­stol­sel wordt een em­bo­lus ge­noemd en de af­slui­ting em­bo­lie. Een em­bo­lie kan de bloed­toe­voer naar or­ga­nen en weef­sels af­slui­ten en lei­den tot ern­sti­ge scha­de. In de her­se­nen ver­oor­zaakt een em­bo­lie bij­voor­beeld een her­sen­in­farct, in het hart een hart­in­farct en in de lon­gen een long­em­bo­lie na het los­schie­ten van een trom­bus uit een diep-ve­neu­ze trom­bo­se.

Voor de be­han­de­ling moet on­der­scheid ge­maakt wor­den tus­sen ar­te­ri­ë­le (slag­ader­lij­ke) en ve­neu­ze (ader­lij­ke) trom­bo­se. Een ar­te­ri­ë­le trom­bo­se van een gro­te slag­ader leidt in veel ge­val­len tot een be­dreigd li­chaams­deel (hart, her­se­nen, be­nen, han­den, dar­men). Er be­staat dan de nood­zaak tot snel in­grij­pen. Dat kan door mid­del van ster­ke stol­sel­op­los­sen­de mid­de­len, zo­als strep­to­ki­na­se, uro­ki­na­se of r-TPA (re­com­bi­nant tis­sue plas­mi­nogen ac­ti­va­tor), die het stol­sel met­een op­los­sen (trom­bo­ly­se). An­de­re op­ties zijn het via een ka­the­ter ver­wij­de­ren van een stol­sel (trom­bo­suc­tie) of chi­rur­gisch ver­wij­de­ren van het stol­sel. Aan­ge­zien athe­ro­scle­ro­se vaak de oor­zaak is voor een ar­te­ri­ë­le trom­bo­se, wor­den pa­ti­ën­ten met athe­ro­scle­ro­se bij voor­keur be­han­deld met as­pi­ri­ne ter voor­ko­ming van het op­tre­den van een trom­bo­se. Dit mid­del werkt met na­me op de bloed­plaat­jes die de nei­ging heb­ben om zich op de athe­ro­scle­ro­ti­sche vaat­wand te hech­ten. Bij ve­neu­ze trom­bo­se ge­beurt de an­tistol­ling meest­al door toe­die­ning van laag-mo­le­cu­lai­re he­pa­ri­ne, de­ze kan sub­cu­t­aan wor­den toe­ge­diend en be­hoeft geen con­tro­le. Te­ge­lij­ker­tijd wordt dan ge­start met ace­no­cou­m­a­rol (sin­trom) of het lan­ger wer­ken­de fen­pro­cou­mon of war­fa­ri­ne in an­de­re lan­den. De­ze mid­de­len kun­nen ge­woon ge­slikt wor­den.

In­dien de an­tistol­ling door­schiet, ont­staat ge­mak­ke­lijk een bloe­ding. In­dien een groot stol­sel los­schiet en een long­em­bo­lie ver­oor­zaakt, kan een le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­tie ont­staan. Het hart kan dan het bloed niet meer goed rond­pom­pen, door­dat het gro­te stol­sel in de weg zit. Ook dan is di­rect in­grij­pen nood­za­ke­lijk. De­zelf­de op­ties als ge­noemd bij de be­han­de­ling van een ern­sti­ge ar­te­ri­ë­le trom­bo­se, zijn dan mo­ge­lijk. Bij een echt gro­te long­em­bo­lie komt de hulp ech­ter meest­al te laat. Een klei­ne long­em­bo­lie geeft wei­nig klach­ten. De­ze dag staat vol­le­dig in het te­ken van de ziek­te. Met na­me voor­lich­ting staat daar­bij cen­traal: Hoe meer men­sen we­ten over de oor­za­ken en ge­vol­gen van trom­bo­se, des te be­ter wordt de be­strij­ding. Tij­dens de We­reld Trom­bo­se­dag mag u dus ver­wach­ten dat er tien­tal­len al dan niet vrij­wil­li­ge or­ga­ni­sa­ties bij u aan­klop­pen of u aan­spre­ken op straat, waar­schijn­lijk ook om ex­tra do­na­ties te vra­gen voor het goe­de doel.

(Bron: Wi­ki­me­dia.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.